Innhaldslister

Frå Hjørundfjord Årsskrift nr. 1 - 1979


Jenny Aklestad: Ein tur med posten i Volda ....................... 4
Jakob Øye: Utmarksslåtten på Øye før hundreårsskiftet ............ 8
B.A.B. Sellereite m.fl.: Notlaget på Finnes og Leira ............. 15
Amtsplakat ....................................................... 24
Berit Klepp: Liv og lagnad på ein einbølt strandgard ............. 26
Hjørundfjord Sogelag ............................................. 67
Frå Hjørundfjord Årsskrift nr. 2 - 1980
Hjørundfjord-utstillinga 1979


Andrine Kvistad: Hovudbunad for kvinnor i eldre tid .............. 5
Ragnar Standal: Hjørundfjord-utstillinga 1979 .................... 8
Gamlestova - fotomontasje ........................................ 17
Ragnar Standal: Plassemann og massingsmed - "Jeile-Nils" ......... 21
Ragnar Standal: Lefsekorga i Åmondegarden på Store Standal ....... 24
Arthur Hjellen: Kasebinding ...................................... 27
Ingvald Viddal: Bjønnaskyttaren - Johan Rørstad .................. 30
Nils Ellingsgard: Rosemålinga å Hjørundfjord-utstillinga - 79 .... 48
Arthur Gjerde: Krus-bøting ....................................... 54
Årsmelding og rekneskap for Hjørundfjord Sogelag 1979 ............ 56
Registreringsprotokoll for Hjørundfjord-utstillinga 1979 ......... 60
Frå Hjørundfjord Årsskrift nr. 3 - 1981

Føreord .......................................................... 3
Jetmund Trandal: Stordugnad ...................................... 4
Ivar Valseth: Et 75-års minne fra bygginga av
telefon-nettet på Island ......................................... 8
Ole A. Tvergrov: Då distriktslækjar Eng trekte tenner
på Bondalseidet .................................................. 20
Arthur Gjerde: Glimt frå eit langt liv ........................... 22
Sam N. Nordang: Idrottsminne ..................................... 28
Jakob Myrhol: Klokkarar i Hjørundfjord i eldre tid ............... 35
Ragnar Standal: Prost Laurits Christian Ottesen:
Hjørundfjord-diktet "Fonden" ..................................... 39
Jakob Myrhol: Døypenamn i Hjørundfjord ........................... 46
Jenny Aklestad: Namnesteinen ..................................... 47
Årsmelding ....................................................... 48
Rekneskap ........................................................ 51
Frå Hjørundfjord Årsskrift nr. 4 - 1982

Ivar Grøvik: Ulukkesvinteren 1880/81 ............................. 4
Halvdan Storeide: Barneår på Skår ................................ 15
Leif Urke: Trusking av korn i gamal tid i Norangdal .............. 15
Ragnar Standal: Hjørundfjordingar utvandrar til Sør-Afrika ....... 17
Andrine Kvistad: Fire brør reiser til Amerika .................... 29
Ingvald Viddal: Prolog til avskilsfesten for Bia og Bernt ........ 33
Ingeborg Rekkedal: Verdens nest vakraste perle ................... 39
Arthur Gjerde: Dei reiser nordover ............................... 44
Jarle Walseth: Høydalen - ein strandplass i Hjørundfjord ......... 49
Sigmund Årseth: Echo ............................................. 56
Ole a. Tvergrov: Ein mjølketransport ............................. 58
Årsmelding og reknskap for Hjørundfjord Sogelag 1981 ............. 62
Frå Hjørundfjord Årsskrift nr. 5 - 1983
Sætring
Føreord .......................................................... 3
Ragnar Standal: Sætring i Hjørundfjord ........................... 5
Kart over Hjørundfjord ........................................... 6
Ragnar Standal: Sætring i Ytre Hjøurndfjord ...................... 11
Sætrar utan sel.............................................. 11
Gardfjøsar .................................................. 13
Heimsætrar .................................................. 14
Dei som fekk sætre hjå andre ................................ 15
Avgrensing av sætrehamninga ................................. 15
Beitesoner .................................................. 16
Sætrevegen .................................................. 18
Flyttedag til sætra ......................................... 21
Sætrehusa - sela ............................................ 23
Fjøsar ...................................................... 25
Flytting av sætrar .......................................... 26
Sætreslått .................................................. 27
Omlegging av mjølkesteller .................................. 28
Helg og høgtid på sætra ..................................... 30
Sætringa tek slutt .......................................... 32
Eldre tids sætring .......................................... 33
Kart over strendene .............................................. 35
Statistikk frå Strendene ......................................... 36
Jetmund Trandal: Barneminne frå Trandalsætra ..................... 37
Jenny Standal Rebbestad: Eit og anna frå Store-Standal ........... 40
Karen Kubbenes: Litt om sætring i Saltredalen .................... 42
Johs. Aklestad: Sætring i Bondalen ............................... 44
Kart over Bondalen ............................................... 45
Statistikk over Bondalen ......................................... 46
Halvdan Storeide: Skårasetra ..................................... 50
Sverre Skår: Frå sætringa på Skåresætra .......................... 52
Thomas Hustad: Sætring på Hustad ................................. 54
Thomas Hustad: Gjætarhytta i Saudedalen .......................... 55
Andrine Kvistad: Hustad-heimsætra ................................ 56
Andrine Kvistad: Kvamsedalen ..................................... 56
Andrine Kvistad: Etterskriv til Kvamsedalen ...................... 63
Andrine Kvistad: Kvistadsætra .................................... 65
Andrine Kvistad: På tur i Kvistaddalen ........................... 69
Toralv Hustad: Årsetsætra ........................................ 70
Arthur Gjerde: Rognestøylen ...................................... 76
Elias Rekkedal: Rekkedalskiva .................................... 86
Ole A. Tvergrov: Eide ............................................ 91
Ole A. Tvergrov: Tvergrovsætra ................................... 92
Laura Frøland: Valsetsetra ....................................... 94
Ole Ville: Villasetra ............................................ 97
Jakob Myrhol: Stokkesetra ........................................100
Jakob Myrhol: Bygdakyrne på setreveg .............................107
Margit Tangen: Frølandssetra .....................................109
Tea Aklestad: Nøvedalen ..........................................114
Anna H. Råberg: Risestøylen ......................................119
Laura Frøland: Frå Bondalssongen .................................122
Karl Urke: Sætring på Urke .......................................124
Kart over Norangsfjorden .........................................125
Statistikk over Norangsfjorden ...................................126
Jakob E. Øye: Sætring i Norangsdalen .............................133
Leif Urke: Sætring i gamal tid på Skylstad og Norangsol ..........140
Leif Urke: Norangslygnstølen .....................................146
Elin Grethe Haddal: Sætring i Storfjorden ........................147
Kart over Storfjorden ............................................148
Statistikk over Storfjorden ......................................149
Signy Myrhol: Sætring på Viddal ..................................152
Gallsteinvisa ....................................................165
Syver Hole: Holesætra ............................................167
B.A.B. Sellereite: Bakedalssetra .................................170
Kåre Rørstad: Sætreliv i Lauadalen ...............................181
Thomas Hustad: Sledalen ..........................................188
Jonny Finnes: Finnesstøylen ......................................194
Ragnhild Saure: Haust ............................................205
Årsmelding .......................................................206
Regnskap .........................................................207
Dei som skriv ....................................................208
Frå Hjørundfjord Årsskrift nr. 6 - 1984

Føreord ......................................................... 3
Lars P. Nordang: Han far og fantane ............................. 4
Ole T. Holen: Elveforbygginga i Bondalen ........................ 9
Torbjørn Urke: Klippfisktruking ................................. 20
Samund Nordang: Klippfiskturking og andre barneminne ............ 38
Ragnar Standal: 17.mai-feiringa i Hjørundfjorden ................ 41
Rolf Valseth: Hestehald og hesteal .............................. 47
Invald Viddal: Berte Oline Sellereite ........................... 59
Ola Egset: Elektrisitetsverket på Hustad ........................ 71
Johs. Aklestad: "Rovdehorn"-forliset ............................ 75
Jonny Finnes: Nataplukking i Finnesstranda ...................... 79
Jetmund Trandal: Barndomsminne frå kvardagen på Trandal ......... 83
Ragna Skår: Minne frå livet på Skårabakkane ..................... 90
Margit Tangen: Or minneboka ..................................... 92
Årsmelding og rekneskap ......................................... 95
Frå Hjørundfjord Årsskrift nr. 7 - 1985

Egil Nordang: Vardebygging ...................................... 4
Rasmus A. Kvistad: Tre fornfunn på Kvistad ...................... 12
Jonny Finnes: Skjerping etter jarn på Dukhornet ................. 33
Sverre Saltre: Minne frå andre verdenskrigen .................... 35
Anders B. Hustad: Dagbok frå aprildagane 1940 ................... 45
Jarle Walseth: Flyslaget over Hjørundfjord ...................... 51
Bjarne Skarbø: Hendingar frå krigen 1940-45 ..................... 68
Ole A. Tvergrov: Minne frå skuletida mi ......................... 78
Ragnar Standal: Ysteneset ....................................... 82
Torbjørn Urke: Vegarbeidarar frå Norangsfjorden ................. 87
Jørgen B. Saure: Isbryting i Strofjorden ........................108
Jostein O. Mo: Ein bunke postkort fortel ........................110
Elias Rekkedal: Bondalens ysteri ................................117
Otilie Klokk: Om brygginga i Hjørundfjord før i tida ............126
Jenny Aklestad: Tankar kring ei rekneskapsbok frå 1891 ..........130
Arthur Gjerde: Frå ein tidarbolk då korsongen blømde i Bondalen .133
Laura Frøland: Eit gamalt bilete og ein prest ...................137
Årsmelding ......................................................140
Rekneskap .......................................................141
Dei som skriv i dette heftet ....................................142
Frå Hjørundfjord Årsskrift nr. 8 - 1986

Føreord ......................................................... 4
Jenny Aklestad: Ho gamlegummer .................................. 5
Terje Aarset: P.M. Gjærder og Ole Ville ......................... 11
Hans Geitvik: Hotell "Søndmør" - eit luftslott som fall i grus .. 27
Margit Tangen: Ein gjætardag for 60 år sidan .................... 32
Atle G. Eliassen: Hjørundfjord Bondevenforening ................. 34
Ragnar Standal: Husmannsvesenet ................................. 34
Karen Klubbenes: "Hild-Olagarden" på Klubbeneset ................ 43
Andrine Kvistad: Husmannsliv i Bondalen ......................... 47
Ole A. Tvergrov: Plassemenn på Eide, Tvergrov og Valset ......... 51
Jakob Myrhol: Husmenn på Myrhol ................................. 56
Anders B. Hustad: Husmannsplassar på Hustad ..................... 59
Karl Urke: Plassar i Urkebygda .................................. 65
Edvard Hole: Seljebakken ........................................ 70
Johan Årvik: Årvikplassen ....................................... 77
Jakob J. M. Rørstad: Husmenn i Skjåstad og Bjørkeområdet ........ 81
Jørgen B. Saure: Strandplassen .................................. 86
Sverre Skår: Larsplassen på Skår ................................ 87
Anders Hustadnes: Ein dag på "strandslått" med
Edvard og Nikoline Skår ......................................... 86
Egil Nordang: Minne frå fyrste verdenskrigen .................... 96
Jakob E. Øye: C.W. Patchell .....................................100
Knut Leknes: Flakenotfiske på Leknes ............................105
Elias rekkedal: Øvdre Bondalens lysverk .........................112
Bjarne Skarbø: Barneminne frå Ytre Hjørundfjord .................119
Arthur Gjerde: Siste reis .......................................122
Årsmelding ......................................................126
Reknskap ........................................................128
Dei som skriv i dette heftet ....................................129
Frå Hjørundfjord Årsskrift nr. 9 - 1987
Hjørundfjord kommune 1837 - 1963


Føreord ......................................................... 4
Sverre Måseidvåg: Formannskapslova - eit spel om
folke- eller kongestyre ......................................... 5
Hjørundfjord kommune - utdrag frå kommuneprookollane 1837 - 1963. 8
Ragnar Standal: 1937 - 1880 ..................................... 8
Torbjørn Urke: 1880 - 1910 ...................................... 14
Jakob E. Øye / Johs. Aklestad: 1920 - 1940 ...................... 22
Nils G. Taklo: 1940 - 1963 ...................................... 32
Ordførarar i Hjørundfjord ....................................... 38
Synnøve Standal Erdal: Randasenger frå Hjørundfjord ............. 39
Nils Ellingsgard: Rosemåling i Hjørundfjord ..................... 53
Hjørundfjord i bilete og tekst .................................. 58
Farande folk finn Hjørundfjord ............................. 58
Historiske stadar og hendingar ............................. 65
Natur ...................................................... 81
Grend og folk .............................................. 97
Jordbruk ...................................................124
Sætring ....................................................140
Anna næringsverksemd .......................................148
Samferdsle .................................................157
Sport og friluftsliv .......................................170
Turisme ....................................................179
Fest og høgtid .............................................186
Frå Hjørundfjord Årsskrift nr. 10 - 1988
Føreord ......................................................... 4
Arthur Gjerde: Eit og anna om sambander med Volda ............... 5
Ole. A. Standal: Standalbakkane ................................. 9
Jakob Myrhol: Ei jordmor ........................................ 14
Jakob E. Øye: Ein sjeldan jordmorskyss .......................... 17
Ingvald Viddal: "Bellingen" ..................................... 21
Jakob M.J.Rørstad: Storfangs i Storfjorden i tidlegare tider .... 26
Gunnar Ellingsen: Lokale segntradisjonar ........................ 30
a) Heilag-Olav .................................................. 30
b) Tradisjon om jenter som har kome bort ........................ 30
Ragnar Standal: På utrygg grunn ................................. 54
Ola Norang: Store-svora i Norangsdalen .......................... 62
Jarle Walseth: Tragedie på Ishavet i 1913 ....................... 70
Oddbjørg Tvergrov: Dramatisk forlis på Hjørundfjorden ........... 75
Bernt Aakre: Jørringfjords Beskrivelse .......................... 79
Ved Terje Aarset og Ragnar Standal
Oddvar Nes: Merknader til Aakres ordsamling ..................... 91
Karl Urke: Kyrkjereising før i tida og litt til ................. 93
Lars P. Nordang: Barnetankar. Ungdomsminne. Kyrkjeklokker ....... 99
Egil Nordang: Ei ottepreike .....................................103
Margit Tangen: Minnegløtt frå barndomen .........................107
Ragnar Standal: "Eit fotografi kan ikkje lyge" ..................110
Årsmelding og reknskap frå Hjørundfjord Sogelag 1987 ............112
Innhaldslistene i dei tidlegare årsskriftene til Sogelaget ......115
Dei som skriv i dette heftet ....................................122
Frå Hjørundfjord Årsskrift nr. 11 - 1989
Føreord ......................................................... 4
Gunnar Ellingsen: Opphavssegner ................................. 5
Ragnar Standal: Elias Frantsson Sæbønes, sersjant og diktar ..... 28
Egil J.Nordang: Minne frå tida før utbrotet av 1. verdenskrigen . 36
Ragnar Standal: Bautasteinen på Sæbø ............................ 40
Jenny Aklestad: Eit attersyn til 100-årsdagen for kvinneforeninga 47
Arthur Gjerde: Juleminne frå "dei gode, gamle dagar" ............ 53
Grunnskulejubileet og skular i Hjørundfjord ..................... 57
Lars Kr. Norang: Innføring i allmugeskulen i Noreg .............. 59
Johs Buset: Frå sunnmørs skulesoge 1742-1927
Hjørundfjord Prestegjeld ........................................ 65
Bjarne Skarbø: Skuledagar for 50-60 år sidan .................... 82
Ragnar Standal: Internatskulen på Stavset ....................... 85
Gunvor Stavset Misund: Granne til Stavsetskulen ................. 86
Synnøve Bratheim: Skulegang frå ein einbølt gard ................ 92
Gunhild Flo: Standal skule ...................................... 96
Jetmund Trandal: Min barndoms skule ............................. 99
Bjørg Tunheim: Gamleskulen på Urke ..............................105
Jakob E. Øye: Skulen i Norangsdalen .............................110
Ella Walseth: På skule frå Skår .................................117
B.A.B. Sellereite: Viddal skulekrins ............................121
Jakob M.J.Rørstad: Skule og skuleskipnad i Bjørke krins .........125
Samund N. Nordang: Eit framhaldskulekurs vinteren 1923/24 .......129
Edvarda Saure: Raustad skule ....................................134
Jonny Finnes: Skuleveg på sjøen .................................137
Tore M. Aarskog: Årskog skule ...................................140
Bertha Myrhol Stokke: Minne frå Stokke skule ....................143
Oddbjørg Tvergrov: Ei rekneskapsbok for Rekkedal krins ..........148
Ragna Riise: Skulevegen for Hustadnesborna ......................152
Egil J. Nordang: Skulen vår - Mo skule ..........................157
Nils G. Taklo: Frå 7-årig folkeskule til 9-årig
skule i Hjørundfjord ............................................169
Årsmelding ......................................................176
Rekneskap .......................................................178
Dei som skriv i dette heftet ....................................179
Frå Hjørundfjord Årsskrift nr. 12 - 1990
2. Verdskrigen

Føreord ......................................................... 4
Gunnar Ellingsen: Mystiske segner ............................... 6
Ragnar Standal: Hjørundfjording på dampskipsreise i 1845 ........ 28
Knut Edvard Riise: Gjennom Jotunheimen for 115 år sidan ......... 32
Erling Urkegjerde: Hjørundfjord Sparebank 1880-1990 ............. 37
Johan Br. Kvistad: Ei dagbok frå 1915 ........................... 43
Johan Myrhol: Ei forening og eit hus - "Fredly" ................. 58
Edvarda Saure: Til kyrkje for storfjordingane ................... 61
Ragnar Standal: Frå Stavset til Midtskogen ...................... 66
Ola Norang: Soldat 1940 ......................................... 72
Jakob M.J.Rørstad: Storfjordingar i krigen ...................... 81
Sigvart Urke: Sjukeberar under krigsdagane i 1940 ............... 86
Skriftstyret: Hjørundfjordingar som deltok i 1940 ............... 93
Anders Hustadnes: Livbergingsjordbruket under krigen ............ 96
Otilie Klokk: Matstellet under krigen ...........................101
Jakob E. Øye: "Beufort" i Norangsfjorden ........................106
Nelly Dalene: Biletet som gjekk verda rundt .....................113
Anton Sæbønes: Englandsfarar frå Sæbøneset ......................116
Jarle Walseth: "Blia"-forliset ..................................119
Trygve Myrhol: "Irma"-forliset - tragisk mistyding på
Nordmørskysten ................................................. 123
Johan H.J.Rørstad: Krigsseglarar frå Hjørundfjord ...............128
Simon B. Aakre: Over Nordsjøen for å kjempe .....................145
Rolf Valseth: Krigsseglaren som ikkje kom heim ..................151
Trygve Rørstad: I Catlina under krigen ..........................157
Møre-Nytt: Skota på Sæbø under frigjeringsdagane ................164
Ragnar Standal: Skomakar Kvistad ................................168
Rasmus Kvistad: Nordfjord-Jørn ..................................173
Ragnar Standal: Eit måleri frå Hjørundfjord .....................180
Årsmelding ......................................................183
Rekneskap .......................................................186
Dei som skriv i dette heftet ....................................187
Frå Hjørundfjord Årsskrift nr. 13 - 1991
Føreord .............................................................. 5
Lokale segntrdisjonar. Av Gunnar Ellingsen ........................... 6
Tuestova og "Tingstova". Av Ragnar Standal ........................... 13
Kai-kulturen i Hjørundfjord. Av Torbjørn Urke ........................ 27
Standaleidet. Av Ragnar Standal ...................................... 36
Heidersfest for åndshovdingar. Av Rasmus Skylstad .................... 41
Dagbok frå 1916. Av Johan Br. Kvistad ................................ 45
Farande folk finn fjorden ............................................ 60
Reiseskildringar frå Hjørundfjord frå tidlegare tider ................ 64
Føniz - det første hotellet på Øye. Av Jakob E. Øye .................. 76
Hotel Norangsdal på Fivelstadhaugen. Av Leif Lundheim ................ 80
Hotel Retiro. Av Lars Kr. Norang ..................................... 84
Hotel Union Øye 1891 - 1991. Av Ivar Lødemel ......................... 95
Skysstrafikken gjennom Norangsdalen. Av Angelika Fivelstad ...........103
Ein skyssdag på Øye i 1930-åra. Av Jakob E. Øye ......................109
Hesten som snåva .....................................................113
Hotellhushald for 100 år sidan. Av Kjersti Øye .......................124
Hjørundfjorden og Norangsdalen sett frå utlandet. Av Kari Hame .......133
Kongevitjing i stridsår. Av Gerhard Kjølås ...........................142
Dronning Wilhelmina i Norege. Av Valgerd Nauta .......................146
Gjestar med særpreg. Av Bjørn Øye ....................................151
Turistferdsel på Bjørke og i Skjåstaddalen. Av Jakob M.J.Rørstad .....158
Viddal Turistheim. Av Bjarne Viddal ..................................165
Gjestgiveri og ungdomsherberge på Urke. Av Sigvart Urke ..............169
Urke Camping. Av Jo Prestegarden .....................................170
"Ferdaheimen" på Sæbø. Av Ola Egset ..................................172
Videtjørn kafé. Av Oddbjørg Tvergrov .................................179
Frå turismen i etterkrigstida. Av Anders Hustadnes ...................183
Bakeri og kafédrift på Sæbø. Av Ingeborg Strand ......................190
Hjørundfjord Camping. Av Leif Slettedal ..............................192
Frå teltliv til hytter. Grandlund og Laksestova. Av Arvid Urkegjerde .195
Hotel Sagafjord. Av Johannes Aklestad ................................199
Café Bellingen. Av Jon Arne Årset ....................................202
Skisporten på Standalseidet. Av Ole A. Standal .......................204
Ander Monsson Askevold. Av Ragnar Standal ............................208
Thomas Øyehol. Av Jenny Øyehol Rekdal ................................211
Årsmelding ...........................................................217
Dei som skriv ........................................................220
Frå Hjørundfjord Årsskrift nr. 14 - 1992
Føreord ............................................................... 5
Kyrkjelege tradisjonar. Av Gunnar Ellingsen ........................... 6
Ingjebær frå Trandal. Av Gunnar Ellingsen ............................. 20
Kvelvingsbrua på Ytre-Standal 150 år. Av Ragnar Standal ............... 22
Kai-kulturen i Hjørundfjord. Av Torbjørn Urke ......................... 29
Dagbok frå 1917. Av Johan Br. Kvistad ................................. 37
Dagbok frå 1942. Av Jørgen Hustadnes .................................. 56
"Dølen". Av Johs. Aklestad ............................................ 87
25 år etter korsafonna. Av Jostein O. Mo. .............................112
Kylna. Av Egil J. Nordang .............................................128
Julestjerna. Av Margit Tangen .........................................133
Hjørundfjord-jul. Av Ragnar Standal ...................................134
Juletrefestane på Hjørundfjordstranda. Av Jon Ivar Saltre .............140
Ein minnerik heimtur frå juletrefest. Av Ragnar Standal ...............145
Ei hendingsrik julaftan. Etter Knut Stavset ...........................148
Juleaftan på Ytre-Standal i 1890-1900. Av Edvard E. Standal ...........150
Joleskikkar. Av Nils E. Standal .......................................152
Vi song jula inn på Store-Standal. Av Ole A. Standal ..................154
Tradisjonar og juleskikkar på Trandal i 1920-åra. Av Jetmund Trandal ..156
Og joli ho kom. Av Chr. Rekkedal ......................................162
Tidt eg minnest. Av Signe Rekkedal ....................................170
Her framme i dalen. Av Ole A. Tvergrov ................................174
Julefestane på Fredly. Av Johan Myrhol ................................179
Julefestane på bedehuset. Av Karoline Urkegjerde ......................182
Julefeiring i Urkebygda i 1930-åra. Av Erling Urkegjerde ..............184
Joleminne og barndomsminne frå Norangsdalen. Av Samund Nordang ........187
Julefestar på Viddal i 20-30-åra. Av Signy Myrhol .....................191
Julefestar før i tida. Av Edvarda Saure ...............................195
På kyrkjeveg under fonnfjell. Av Anders Hustadnes .....................198
Heim til jol. Av Ola Skylstad .........................................206
Norangdal Kraftverk 1940-1956. Av Jakob E. Øye ........................207
Slektsminne frå Årneset. Av Sverre Aarsnes ............................213
"Gudruns valg". Av Gunnar Ellingsen ...................................220
Årsmelding ............................................................222
Rekneskap .............................................................225
Dei som skriv .........................................................226
Frå Hjørundfjord Årsskrift nr. 15 - 1993
Føreord ............................................................... 5
To segnomsuste prestar. Av Gunnar Ellingsen ........................... 6
250 år sidar poteta kom til landet. Av Ragnar Standal ................. 25
Pionérdyrking av poteter på Finnes. Av Jonny Finnes ................... 29
Året 1893 i Hjørundfjord. Av Kari Hame ................................ 32
Kai-kulturen i Hjørundfjord. Av Torbjørn Urke ......................... 38
Matauk under førsta verdenskrigen. Av Ola Norang ...................... 42
Bondalen Hornmusikk 50 år. Av Jarle Walseth ........................... 54
Dagbok frå 1943. Av Jørgen Hustadnes .................................. 70
Under fonna. Av Ragna Riise ...........................................103
Til Rise. Av Arill Riise ..............................................110
Teneste og tenarar. Av Ragnar Standal .................................113
Tenarar og arbeidsfolk på Strandabøen. Av Synnøve Bratheim ............121
Soge frå ei snart gløymd nærtid. Av Jetmund Trandal ...................126
Tenarordningar på Øyelandet. Av Jakob. E. Øye .........................135
Ein pensjonist mimrar og fortel. Av Samund Nordang ....................139
Ei drengeteneste. Av Sigvart Urke .....................................145
I teneste på Urke for 50 år sidan. Av Anders Hustadnes ................147
Gardsdreng i 1920-åra. Av Ole Ville ...................................156
Tenestetausa. Av Jenny Aklestad .......................................160
Teneste i Engarden ....................................................164
Teneste i byen. Av Edvarda Saure ......................................167
Losguten som vart prest. Av Ragnar Ørstavik ...........................170
Ofte minnast eg mi gamle grend. Av Arthur Gjerde ......................177
Ingebrigt Jetmundsson Aklestad - eit bygdegeni. Av Jørgen Aklestad ....180
Geitedrift i Hjørundfjorden. Av Karl Leknes ...........................185
Sivert Knutsson Standal. Av Ragnar Standal ............................188
Om torvspading, "Lissjemannen" og litt til. Av Leif Lundheim ..........192
Bygdebok for Hjørundfjord. Av Rolf Fladby .............................194
Årsmelding ............................................................198
Rekneskap .............................................................200
Tidlegare årsskrift ...................................................201
Dei som skriv .........................................................206
Frå Hjørundfjord Årsskrift nr. 16 - 1994
Føreord ............................................................... 5
Nye målarar finn Hjørundfjord. Av Ragnar Standal ...................... 7
Jentekofirmatane 1894. Av Ragnar Standal .............................. 10
Eg blar i gamle protokollar. Av Ola norang ............................ 12
Kai-kulturen i Hjørundfjord. Av Torbjørn Urke ......................... 25
Dagbok for 1918. Av J.B. Kvistad ...................................... 30
Hjørundfjord Samvirkelag 1920-1968. Av Gunnar Ellingsen ............... 51
På Ishavet og Grønland i unge dagar. Av Halvdan Storeide .............. 75
Eit 50 års krigsminne. Av Johan H.J. Rørstad .......................... 80
Om seterliv og guthelg i Kvamsedalen. Av Rasmus Kvistad ............... 87
Dagbok for 1944. Av Jørgen Hustadnes ..................................101
Leikande born. Av Ragnar Standal ......................................123
Ski og skiløyping. Av Edvard Standal ..................................126
Barneleikar frå Stavsetskulen. Av Ragnar Standal ......................137
Mitt barndoms paradis. Av Jetmund Trandal .............................143
Barneleik kring århundreskiftet. Av Jenny Aklestad ....................147
Leik og fritid på Øyelandet. Av Jakob E. Øye ..........................151
Det vart mykje å gå på sjølvstyr. Av Enok Kippersund ..................156
Kyrkjehelg for Hjørundfjord. Av Ragnar Standal ........................160
Dorothea Engelbretsdotter 1634-1713. Av Kari Fjørtoft .................165
Røyskattstilla. Av Jarle Walseth ......................................174
Årsmelding ............................................................179
Rekneskap .............................................................182
Dei som skriv .........................................................183
Frå Hjørundfjord Årsskrift nr. 17 - 1995
Føreord ............................................................... 5
Bondalens Kristelege Ungdomsforening. Av Johan Myrhol ................. 7
Nokre Hjørundfjorddikt ................................................ 14
Bjørke kyrkje 75 år. Av Torbjørn Urke ................................. 19
Hjørundfjordingar og fylkes-"flaggskipet" i landbruksopplæring
gjennom 150 år. 1845-1995. Av Ola Norang .............................. 43
Tradisjonar om soldatar, krig og ufred. Av Gunnar Ellingsen ........... 61
Krigens kvardag 1939-1945. Av Johan H.J. Rørstad ...................... 70
Sokneprest Asbjørn Skram. Avskjed og utvising
frå Hjørundfjord i 1942. Av Knut Skram ................................ 79
Hjørundfjord. Av Margrethe Skram Feyling .............................. 89
Lensmann Martinus Riise og forvisinga. Av Ellen M. Fanneløb ........... 90
"Men eg kjem snart att,.." Av Børre Jarl Stokke ....................... 94
Politisoldat i Sverige. Av Ola nordang ................................ 99
Arrestasjon av lærarane. Av Olav Tvergrov .............................103
Kristoffer Magerøy - vikarlærar på Sæbø. Av Arne Magerøy ..............111
Minne frå krigsfangenskapet i Tyskland. Av Johan Stokke ...............117
Minne frå dei siste krigsåra. Av Andreas Stokke .......................136
Minneglimt frå krigstida og fredsdagane. Av Erling Urkegjerde .........145
Då Bjørke-kyrkja prydde seg med signalflagga til "Christiania".
Sverre P. Bjørke intervjua av Enok Kippersund .........................147
Fangeleiren på Saltre. Av Synnøve Aarskog .............................151
Krigs- og fredsminne. Av Sigmund Årseth ...............................158
Øyelandet berging A/S. Av Magna Øye ...................................165
Dagbok for 1945. Av Jørgen Hustadnes ..................................169
Krigsgrava i Hjørundfjord. Av Arnold Hustad ...........................208
Årsmelding ............................................................221
Rekneskap .............................................................223
Dei som skriv .........................................................224
Frå Hjørundfjord Årsskrift nr. 18 - 1996
Føreord ............................................................... 5
Minne frå Hjørundfjord i høve Norges Bondelag
sitt 100-årsjubileum. Av Ola Norang ................................... 7
Urke Ungdomslag 75 år. Av Erling Urkegjerde ........................... 21
Dagbok for 1946. Av Jørgen Hustadnes .................................. 27
Nyårsplakatane på Sæbø, ein tradisjon rundar 50
Av Sigmund Årseth ..................................................... 56
Kai-kulturen i Hjørundfjord. Trandal. Av Torbjørn Urke ................ 63
Laksefiske frå Arills tid. Av Jarle Walseth ........................... 70
Laksegardar i Bjørkeelva. Av Ragnar Standal ........................... 81
Bjørkeelva i manns minne. Av Einar Saure .............................. 89
Frå hesjing til laksefiske. Av Kjell Inge Bjørke ...................... 98
Laksefiskarar frå Volda. Av Jon Røys Halkjelsvik ......................111
Laksefiske på Viddal. Av Bjarne Viddal ................................114
Norangsdalselva. Av Bjørn Øye .........................................119
Kort om laksefisket i Urkebygda. Av Erling Urkegjerde .................125
Laks til glede og forarging. Fire veteranar fortel ....................128
"Den laksen". Av Peder Frøland ........................................135
Kultivering av Bondalselva. Av Oddmund Aklestad .......................142
Frå glansperioden i Bondalselva. Av Helge Strand ......................149
Litt om laksefiske i Standalelva. Av Ole A. Standal ...................169
Sjølaksefiske i Hjørundfjorden. Av Anders Hustadnes ...................171
Laksefiske i Ytre Hjørundfjord før og no. Av Albert Aarsnes ...........177
Fangsrapportar frå elv og sjø .........................................183
Årsmelding ............................................................190
Rekneskap .............................................................192
Dei som skriv .........................................................193
Frå Hjørundfjord Årsskrift nr. 19 - 1997
Føreord ............................................................... 5
Kyrkjeklokka som var tiltenkt Hjørundfjord. Av Ragnar Standal ......... 7
Altarkalken i Hjørundfjord kyrkje. Av Sigve Aklestad .................. 10
Inngangskoner. Av Jenny Aklestad ...................................... 11
Misjonstanken slår rot i Hjørundfjord. Av Ragnar Standal .............. 14
Teigblanding og jordskifte på Norang. Av Ola Norang ................... 20
Året 1897 i Hjørundfjord. Av Gunnar Ellingsen ......................... 34
Lærar Simon Trulsson Flatnes. Av Ole Standal .......................... 44
Dagbok for 1937. Av Jørgen Hustadnes .................................. 50
Eit 50-årsminne. Av Synnøve Standal Erdal ............................. 78
Konfirmantane i 1947 .................................................. 84
Postføring i Hjørundfjord. Av Ragnar Standal .......................... 85
Ole Olsen Skylstad. Postkarl i Søndmøre Fogderi.
Av Lars Kristian Norang ............................................... 92
Kort om kort i posten. Av Jostein O. Mo ............................... 99
Posttenesta på Hjørundfjordstranda. Av Bjarne Saltre ..................113
Posten på Strandabøen. Av Berit Klepp .................................116
Postteneste på Ytre-Standal. Av Ragnar Standal ........................118
Poststaden Store-Standal. Av Ingeborg Standal .........................123
Trandal Brevhus i Hjørundfjord herred. Av Karin Trandal ...............128
Posten på Sæbø. Av Arne Rekkedal ......................................131
Urke post. Av Torbjørn Urke ...........................................142
Posten på Øyelandet. Av Jakob E. Øye ..................................149
Litt om posten på Øye og i Norangsfjorden. Av Magna Fivelstad .........155
Posten på Skår. Av Jarle Walseth ......................................158
Posttenester i Storfjorden. Av Sverre B. Bjørke .......................162
Glimt frå venterom og postkontor. Av Bjarne Viddal ....................184
Rasulykka på Viddal i 1947. Av Liv Bente Viddal .......................190
Årsmelding ............................................................193
Rekneskap .............................................................196
Dei som skriv .........................................................197
Frå Hjørundfjord Årsskrift nr. 20 - 1998
Føreord ............................................................... 5
Landbruket i reformtid. Av Ola Norang ................................. 6
Dagbok for 1938. Av Jørgen Hustadnes .................................. 24
Reisa etter mor sin død. Av Ragna Riise ............................... 65
Kai-kulturen i Hjørundfjord. Av Torbjørn Urke ......................... 72
Ein hjørundfjordhuslyd i Ålesund. Av Ragnar Standal ................... 77
Pliktmann for Hjørundfjord. Av Anders Hustadnes ....................... 81
Messegut på rutebåten til Hjørundfjorde. Av Rolf O. Klepp ............. 85
Konfirmantane i 1948 .................................................. 96
Jakt og fangst. Av Ragnar Standal ..................................... 97
... det var ikkje stort anna folk tala om... Av Gunnar Ellingsen ......114
Ragnvald på jakt. Av Berit Klepp ......................................162
Hjortejakt på Strendene. Av Karl Johan Standal ........................167
Rovdyrplager på Trandal. Av Hans Trandal ..............................170
Eitt og anna frå bjørnetida i Hjørundfjord. Av Arthur Gjerde ..........173
Slagbjørn i Bondalen. Av Ole Ville ....................................176
Våpensmugling og småviltjakt. Av Oddmund Aklestad .....................178
Om mannbjørnen, gjæting og jakt. Av Anders Hustadnes ..................182
Jakt og fangst i Bondalen og Hjørundfjordfjella. Av Knut J. Riise .....188
Eit noko uvanleg jaktminne. Av Oddbjørg Tvergrov ......................201
Jakt og fangst på Leknes. Av Knut Leknes ..............................203
Jakthistorier frå Urkebygda. Av Nils Hånlykken ........................208
Bjørnesoger frå Øyelandet. Av Jakob E. Øye ............................212
Ei uvanleg bjørnejakt. Av Jac Skylstad ................................215
Hjortejakta på Norang. Av Leiv Øye Norang .............................217
Jakt og fangst på Viddal. Av Bjarne Viddal ............................223
Meisterskotet. Av Johan H.J. Rørstad ..................................239
Dramatisk bjørnejakt i Storfjorden på 1800-talet. Av Kjell Inge Bjørke 241
Jakt i Storfjorden. Av Einar Saure ....................................250
Årsmelding ............................................................261
Rekneskap .............................................................264
Ei retting i Frå Hjørundfjord nr. 19 ..................................265
Dei som skriv .........................................................267
Frå Hjørundfjord Årsskrift nr. 21 - 1998
Føreord ............................................................... 5
Tre Drukningsulykker i tre hundreår. Av Kjell Inge Bjørke ............. 6
Ei "gløymd ulukke på sjøen. Av Lars Kristian Nordang .................. 18
Året 1899 i Hjørundfjord. Av Gunnar Ellingsen ......................... 22
Kai-kulturen i Hørundfjorden. Kaia på Urke. Av Torbjørn Urke .......... 37
Tankar over ei gamal bankbok. Av Ola Nordang .......................... 45
Dagbok for 1939. Av Jørgen Hustadnes .................................. 53
Turistskyssing over Hjørundfjorden under krigen. Av Bjarne Hustadnes .. 52
På langfart for 50 år sidan. Av Lars P. Nordang ....................... 86
Konfirmantane i 1949 .................................................. 93
Eldre kjelder om fiske i Hjørundfjorden. Av Ragnar Standal ............ 94
Fiske før og no i Ytste Hjørundfjord. Av Jon Ivar Saltre .............. 97
Sildevisa. Av Synneve Aarskog .........................................104
Hummarfiske. Av Berit Klepp ...........................................107
Fisket langs Standal-landet. Av Ole A. Standal ........................111
Maten som alltid var der, fersk og levande. B.M Håndlykken fortel .....114
Fisk og fiskerettar. Av Otilie Klokk ..................................121
Litt om notlaga på Øyelandet. Av Jakob E. Øye .........................126
Fiskeminne frå Norangsfjorden. Av Magne Øye ...........................130
Fiske på og ved Stenesrevet. Av Jon N. Stennes ........................141
Fjordfiske. Av Johan m. Riise .........................................145
Fiskehistorier frå Hjørundfjord Av Anders Hustadnes ...................158
Fiskeminne frå barndommen på Skår. Av Jarle Walseth ...................165
Fiskegarn og garnfiske. Av Ole O. Viddal ..............................177
Fiske og fiskarmiljø på Viddal. Bjarne Viddal .........................194
Fjordfisket for skjåstaddalingane. Av Einar Saure .....................218
Størje og stikking. Av Erling Finnes ..................................230
Turistar med fiskelukke ...............................................233
Frå Hjørundfjord - årskrifta til Hjørundfjord sogelag .................235
Årsmelding ............................................................237
Rekneskap .............................................................241
Dei som skriv .........................................................242