Vanlege årsmøtesaker.
Har du saker du ønsker skal takast opp kan du sende dei til Kimberly.mari91@hotmail.com innen 2/2-23
Saksliste:
1. Godkjenning møteinnkalling
2. Godkjenning av saksliste
3. Val av ordstyrar
4. Val av skrivar
5. Val av viddevakt
6. Val av to som skriv under på referatet
7. Godkjenning av årsmelding 2022
8. Godkjenning av rekneskapet 2022
9. Framdriftsplan 2023
10. Budsjett 2023
11. Val av styre
 
Vel møtt!!
-vegne av Bondalen Frilynde Ungdomslag.