Enno er ikkje dei formelle vedtaka gjorde, men i praksis kan no utbyggjarane av bankbygget, Samvirkebygget og Sagafjord Hotell, alle på Sæbø, ta i bruk bygningane på ein slik måte som dei ynskjer.  Det er ordførar Rune Hovde som seier dette til hjorundfjord.no.

Rundtur  Sæbø Sæbøneset 156 copy
Byggjeforbodet på Sæbø i praksis oppheva.

Det var i går, rett før kommunestyremøtet, at plansjef Gunnar Wangen i Ørsta kommune, kunne orientere politikarane om dei gledlege utrekningane frå NVE. Meldinga vart motteken med applaus.

Ordførar Rune Hovde strekar likevel under at det enno ikkje er fritt fram for oppføring av nybygg på Sæbø, men eksisterande bygningar kan altså no takast i bruk slik som utbyggjarane ynskjer.  Likevel kjenner Hovde seg trygg på at  det no berre er eit tidsspørsmål før dei endelege opphevingsvedtaka vert gjorde - og då for heile Hjørundfjorden.  Og då kan også i Hjørundfjordingane  setje i gang med dei utbygningsprosjekta  dei ynskjer - etter gjeldande kommunale lover og føresegner.