Denne plakaten vart i kveld (fredag) hengt opp på butikkane på Sæbø:

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) arrangerer

 

Folkemøte om 132 kV  kraftleidning Sæbø - Rekkedal

Stad:  Bondalen  grendehus

Dato:  Tysdag 13. april kl. 20.00

NVE har mottatt konsesjonssøknad frå Tussa Nett AS for ein 132 kV kraftleidning frå Bondal til Sæbø i Ørsta kommune. I tillegg vert det søkt om å bygge ein ny transformatorstasjon i Sæbø. Bakgrunnen for søknaden er å kople omkringliggande kraftproduksjon på nettet. På møtet vil NVE orientere om den formelle handsaminga av søknaden og Tussa Nett AS vil orientere om prosjektet. Søknaden er lagt ut til offentlig gjennomsyn hos Ørsta kommune. Dokumenta er også lagt ut elektronisk på www.nve.no/kraftledninger.  Nærare opplysningar vert gjeve ved å kontakte NVE v/ Martin Windju på tlf. 22 95 94 90.

Eventuelle merknader til søknaden må sendes på e-post til  nve@nve.no eller pr. post til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo innan 28.mai 2010.

Den heile- og fulle søknaden kan du lese på Ørsta kommune sine heimesider, klikk her.

Gjer deg kjend med innhaldet og møt opp på grandahuset.  Alle er velkomne.