I fylgje nettstaden Nærnett i Volda har det sist veke pågått ein underskriftsaksjon på Sæbø der underskrivarane "ønsker å få endret planene for den nye ferjekaia som skal komme på Sæbø".  Den same nettstaden opplyser at Bjarne Hustadnes er ein av initiativtakarane til dette brevet. Underskrivne Knut Hustad - som også er med i styringsgruppa for Hjørundfjord bygdemobilisering - har i samband med dette teke kontakt med Bjarne Hustadnes og snakka med han om bakgrunnen for protesten og sjølve brevet - eit brev som er sendt Ørsta Kommunestyre.  (Sjå under).

- Bjarne Hustadnes, eg har ikkje sett noko protestliste om ferjekaia som eg kan  skrive under på korkje her eller der.  Kvar har den vore å finne?

- Nei, denne lista har ikkje vore liggande ute nokon stad.  Det eg for min del har gjort, er å ta kontakt med folk som eg har rekna med har vore mot å plassere ferjekaia i Sandvika.  Eg har så spurt om eg kan føre dei opp som underskrivarar på eit brev til Ørsta kommune der det vert protestert på at ferjekaia skal plasserast i Sandvika.    Det har dei aller fleste også sagt ja til.  Eg har i det heile følt at svært mange har støtta meg i denne saka.  Etter at eg hadde samla inn 28 namn sende eg lista vidare til Per Stein Straume.

- Men dei 28 personane som du har ført opp som underskrivarar har likevel ikkje sett brevet i det heile?

- Det er korrekt, det er eg som har ført dei opp på lista, men dei har sagt at dei har støtta meg i denne saka.

- I ein tidlegare samtale eg hadde med deg, sa du at det ikkje var noko poeng for deg å kome med kritikk mot bygdemobiliseringa i dette brevet - underskrivarane ville berre ha ferjekaia nedanfor Stormøllenlageret.  Men etter å ha sett brevet til Ørsta kommunestyre må eg vel få lov å hevde at de som er underskrivarar kjem med kraftig kritikk mot bygdedmobikliseringa?

- Ja, kritikk er det nok, men det er ikkje eg som har skreve det endeleg brevet - eg kom med eit framlegg/kladd om plassering av ferjekaia.  Sjølve brevet er det visst Pernille Våge som har skrive.  Men for all del - eg er for det meste samd med henne i det ho skriv.

- Du ja, men kva med dei 28 andre personane som du har teke kontakt med - er dei samd med kritikken som kjem fram i brevet dei ikkje har sett?

- Dette må bygdemobiliseringa tole - dokke har sjølve gått hardt ut og lova over ein million kroner til Sæbø.  Nei, det eg har gjort i denne saka er berre å gje uttrykk for synet mitt i ferjekaiplasseringsdebatten.  Eg er slett ikkje interessert i å delta i nokon debatt om saka.

                                             --------------------------

- Bjarne Hustadnes, kvifor dette brennande engasjementet mot at ferjekaia på Sæbø skal plasserast der ho skal ligge etter gjeldande reguleringsplan?

- For meg personleg spelar det inga rolle kvar den nye ferjekaia vert plassert - anten i Sandvika på Sæbø, eller i området nedanfor det tidlegare Stormøllenlageret omtrent der som dagens skyssbåtkai ligg.

- Det skulle ein vel ikkje tru i all den dag du har skreve innlegg på Hjørundfjordportalen, i lokalavisa Møre-Nytt og uttalt deg til nettstaden Nærnett mot at ferjekaia skal plasserast i Sandvika, nokre titals meter nord for der dagens ferjekai ligg?

- Det er ingen ny ide å plassere ferjekaia nedanfor Stormøllenlageret og det er sjølvsagt best for Sæbø at den nye ferjekaia vert plassert nettopp der.  Når eg no gir uttrykk for meininga mi har det mest sin bakgrunn i ein lapp som eg meiner hengde på Slettedalshjørnet for eit par år sidan.  På lappen vart det lyst etter idear om kva som burde gjerast med det utfylte området.

Når det gjeld sjølve grunnane til at eg meiner at ferjekaia bør plasserast nedanfor Stormøllenlageret så viser eg til det siste innlegget eg hadde i Møre-Nytt.  I det innlegget syner eg m.a. til Volda der dei i si tid var så kloke at dei plasserte ferjekaia si utanfor sentrum slik at dei i dag slepp all ferjetrafikken gjennom sentrum.  På Sæbø slepp vi med andre ord å få ferjetrafikken gjennom sentrum dersom ferjekaia vert plassert der eg og ca. 60 andre personar vil ha den.

 

Bjarne Hustadnes

Bjarne Hustadnes.  Arkivfoto:  Ivar Svein Mo

- Men Bjarne, dersom ferjekaia vert plassert der du vil ha den så vil fleire bustadtomter måtte vike?

- Etter kartet er det ikkje plassert tomter der eg vil ha ferjekaia, der er det berre parkeringsplassar.

- No snakkar du nok om gjeldande reguleringsplan, men eit større område er, som du veit,  i dag fylt ut og etter dei planane som AG Plan og Arkitekttur AS har laga for Hjørundfjord bygdemobilisering er det tiltenkt tomter til hus/bustadar på  området.

- Noko planar om hus/leiligheiter på dette området har ikkje eg høyrt noko om.  Det einaste eg har høyrt er at leiaren i bygdemobiliseringa si styringsgruppe, Ivar Svein Mo, har sagt at han vil plassere rorbuer der.

- Pr. i dag er det slett ikkje sikkert at det vert gitt løyve til bustadar på prestgardsmarka, du vil ikkje ha bustadar på det utfylte området mellom Lissjeelva og Stormøllenlageret - vil du då i staden ha bustadar i Sandvika der det i dag ligg ein større parkeringsplass.

- Nei, det vil eg nok ikkje.  Og så vidt eg veit ligg det i dag føre andre planar for det området.

- Som du også veit, Bjarne,  er det ei negativ folketalsutvikling i Hjørundfjorden og på Sæbø.  Vi veit at Sæbø barnehage må redusere drifta frå hausten av p.g.a. færre barnehagebarn.  Ser du ikkje i det heile problematikken med unge familiar som helst vil bu i sentrumsområde?  Treng vi ikkje bustadtomter på Sæbø?

- Nei det ser ikkje ut til at vi treng stort fleire bustadtomter på Sæbø - dessverre.  Men vi har no ledige tomter ute på Sæbøneset og eg er heller ikkje imot at det vert teke av prestegardsmarka til bustadtomter.

- Eit siste spørsmål om dette temaet, Bjarne.  Eg forstår deg slik at du vil leggje Lissjeelva i rør for å få plassert ferjekaia ved Stormøllenlager-området. Vert i tillegg riksveg 655 plassert der han skal ligge etter reguleringsplanen, vil han ta ein stor del av Hjørundfjordheimen sitt parkeringsområde og i tillegg ein del av det området som er tenkt laga om til park/rekreasjonsområde.  Kva skal bygdemobiliseringa gjere med dei pengane ein allereie har fått av m.a. Sparebank 1 Volda Ørsta for å lage til området?

- Pengane skal sjølvsagt brukast til å lage til det planlagde hage-/parkområdet.  Riksvegen treng ikkje gå så nære inntil Hjørundfjordheimen som reguleringsplanen syner og dessutan er det rikeleg plass att.

Under ser vi det aktuelle brevet til Ørsta kommune: (Klikk på brevet og underskriftene for å få det i stor versjon)

Brev om ny regulering på Sæbø

Underskrifter til brev