Det har vært  mye diskusjon angående Torskeanlegg til Atlantic codfarm as  som  er  plassert i øksavika nær Standal .

Atlantic codfarms as disponerer nå  lokaliteter på Skarbøen, Festøya, og Øksavika.

Anleggene er søkt med automatisk forflåter, det skaper få  lokale arbeidsplasser med tanke på hvor mye de beslaglegger av fjorden.

Kystsoneplanen vist nedenfor er hentet fra Ørsta kommune hjemmeside.

Det er her åpnet for omfattende oppdrett i ytre del av fjorden. Ny kystsone plan er under utarbeiding.

 

Bilde+1

 

  Foto 1. Kystsoneplan mellom Trandal og Standal.

Anlegget i øksavika ble noe stort og korrigert søknad er sendt Fiskeridirektoratet etter møte med Ørsta kommune 13.01.2009.

Her er størrelsen redusert med 1/3 av det som opprinnelig ble lagt ut.

I den nye søknaden er posisjon på  fortøyningsramme og ankrene oppgitt.

 

Jeg  har plotter inn posisjonene  i kartprogram Telchart og forsøkt å visualisere hvordan  anlegget ser ut under vannflaten.

 

Bilde+2

Foto 2.  Anlegget plottet inn på vanlig papirkart

Hjørundfjoren er bratt og dyp, det fører til ekstra utfordringer med forankring. Når det er  over 430 m dypt midtfjords, blir det nødvendigvis lang fortøying.

De ytterst ankrene er derfor over 1000 m unna fortøyningsramma i horisontal avstand.

Bilde+7

 

 Foto 3. 3D mode.

Sjøkabler

 

Det er høyspent sjøkabel fra Standal til Trandal. Dette er eldre kabel som ikke har nok kapasitet til å distrubere kraft fra kraftverket på Trandal. Det er vel naturlig det blir lagt ny kabel fra kraftverket til Standal. I så fall vil framtidige nye anlegg få problemer med slike lengder på fortøyning som det er vist her.

 

Bilde+4

Foto 4.  Høyspent fra Standal til Trandal

 

Det ligger også telefon sjøkabel fra Hustaneset til Standal - den er merket i kartsystemet som vist på foto under - og videre ut fjorden. Denne kabelen ligger nå under forankring på anlegget.

 

Korrigert søknad fra atlantic codfarm har fjernet to anker fra orginal søknadskjema.

Disse hadde lokalisjon i umiddelbar nærhet av kabelen.

Bilde+5

 Foto 5. Telefonkabel fra Hustaneset til Standal.

 

Videre utvidelse på østsiden av Hjørundfjord

 

 

Tidligere artikkel indikerer at  Atlantic cod farm har  ambisjoner om konsesjon på Nes / Trandal.

 

 I 2007 søkte selskapet om konsesjon på anlegg mellom Neselva  og Urneset.  Det ble midlertidig avslag inntil ny kystsoneplan er utarbeidet.

Grunneier protesterte  med begrunnelse i fonnefare fra Neselva. En fonn vil gå langt til fjords med mye  drivis som vil føre til  risiko for rømt fisk.

Den nye kystsoneplanen vil forhåpentligvis  ta hensyn til rasfaren i fjorden på vinterstid.

 

Blir det gitt tillatelse på en eventuell ny søknad, er det naturlig å utvide anlegget inn fjorden fra urneset mot fergeleie på Trandal. Dette blir i samsvar med den eksisterende kystsoneplanen.

 

 Det blir i så fall to anlegg ( A og B ) på hver side av Urneset. Jeg har forsøkt å tegne inn hvordan en slik forankring vil se ut i 3D bilde.

 

Bilde+6

 Foto 6. 3D

Store deler av bunnen bli beslaglagt til forankring og dermed  uegnet til fiskeri som har vært benyttet i generasjoner.

 

Selskapet  har tidligere søkt om konsesjon sør for  gjeveneset i Hundavika , og fått avslag, videre  har de gitt opp lokalisjon på molaupen.  Det er vel lite sannsynelig de gir opp lokalisjon fra Molaupen til Trandal.

 

Sommerhalvåret  er det stor båttrafikk fra Ålesund til Trandal og videre inn fjorden.

62 grader nord har storstilt satsing på sightseeing på østsiden av fjorden. Det er også lokal hytteutleie til utenlanske turister.

Østsiden av fjorden vil fort komme i konflikt mellom oppdrett og turisme .

 

Marine Harvest som er eid av skipsreder Fredriksen satser stort innen fiskeoppdrett. I 2005 kjøpte han opp panfish.  Etter det har selskapet kjøpt opp konkurrenter som fjord seafood og stolt seafood. 

 

Ønsker  selskapet i framtiden å satse på torskeoppdrett, er det vel ingen restriksjoner på konsesjonen  for atlantic codfarm as hvis de selger seg ut. I så fall vil kypros rikeste mann eie det meste av fiskeoppdrett i Hjørundfjorden.  Men dette blir bare spekulasjoner.

 

Uansett eierskap, mener jeg ikke det er  riktig at så store områder skal beslaglegges av investorer uten lokal tilknytting til fjorden.

Johnny Rønning