Vedtaket i formannskapet er slik:

"Formannskapet som planutval viser til spørsmålet om mogleg regulering av Prestegardsmarka på Sæbø til bustadføremål.

Planutvalet ser det som viktig å halde fast på tidlegare vedtak om bustadområde på Prestegardsmarka, og meiner tilrettelegging for fleire bustader i Sæbø sentrum har så stor verdi for utviklinga av tettstaden at ein i dette tilfellet kan forsvare ei omdisponering av jordbruksareal. I tråd med jordvernstrategien for Møre og Romsdal må det leggjast opp til effektiv utnytting av arealet med høg utnyttingsgrad.

Planutvalet ber om at ein i planarbeidet må ta omsyn til det samanhengande kulturminnemiljøet kring prestegarden på Sæbø. Prestegardsløda må ikkje endrast til andre utbyggingsføremål, og ein må sikre at det vert tilstrekkeleg avstands til nærliggjande busetnad.

Planutvalet beklagar at byggje ned dyrkamark, men rasfaren gjer at arealet vert å disponere slik."