Etter 33 år som lege i Hjørundfjorden er det slutt.  Kommunelege Bruno Hame opplyser til hjorundfjord.no at han har sagt opp stillinga si som kommunelege med arbeidsstad Hjørundfjorden, frå sommaren av.  Etter 1. august vert Hame pensjonist etter ca. 34 som lege i Hjørundfjorden.

Helseleiar Frode Urke i Ørsta kommune stadfestar at han har motteke oppseiinga frå kommunelege Bruno  Hame.  Hame har sagt opp stillinga si frå 1. august, men siste arbeidsdagen hans vert ca. 1. juli på grunn av ferie som Hame då har til gode.

Bruno

Etter 34 år som lege i Hjørundfjorden sluttar Bruno Hame som lege. Foto: Ivar Svein Mo

Frode Urke kan også opplyse at stillinga til Hame - og legestillinga på Vartdal - allereie er lyst ledig.  Eller meir presist; annonsa om dei leidige stillingane kjem på trykk i Tidsskrift for Den norske lægeforening i utgåve to den 15. januar d.å.  Arbeidsstaden for begge stillingane vert Ørsta legesenter AS.

IMGP8883 (Large)

Legekontoret og Helsestasjonen på Sæbø i Hjørundfjorden

- Arbeidsstaden vert Ørsta legesenter AS, vil det seie at legekontoret på Sæbø (og Vartdal) vert lagt ned, helseleiar Frode Urke?

- Ja, mykje kan tyde på det.  Helse- og sosialsjef Oddvar Marøy og rådmann Asbjørn Moltudal sa klart ifrå då annonsen vart laga at utlysinga av stillinga vart sett i samband med bygging av nytt legesenter i Ørsta og at dei to nye legane sin arbeidsstad skal vere på det nye legesenteret.

- Er det mykje å spare på å legge ned legekontoret på Sæbø?

- Eg har rekna på det og summen ein sparer årleg er vel ein stad mellom kr. 450.000,- og 500.000,-.  Kanskje er det ein million å spare i tillegg på å legge ned legekontoret på Vartdal for her er der ei anna stilling i tillegg til legestillinga.

Frode Urke meiner likevel at ein må prøve å verne Helsestasjonen på Sæbø.  Dette fordi han veit det er svært langt å reise heilt til Ørsta for spedbarn.

- Men er det ikkje lettare og betre på alle måtar at ein også hegnar om legekontoret på Sæbø - det er vel lettare for ein lege å køyre eit par dagar i veka, eller at svært mange, også eldre, må køyre mange mil for å kome seg til lege?

- Du har nok eit poeng der, men no kjem du meir inn på politikken og diverre er det slik at denne saka enno ikkje er politisk handsama sjølv om rådmannen seier at den nye arbeidsstaden til "Hjørundfjordlegen" skal vere i Ørsta.  Eg må også få legge til at eg ikkje trur at legane i Ørsta er imot at Vartdal og Hjørundfjorden skal få ha sine legar, men problemet er vaktordningane.

Unge legar, og kanskje naturleg nok unge, kvinnelege legar, likar ikkje så godt vaktordninga vi har i Ørsta.  Små barn og vaktordning passar ikkje så godt saman.  Legar som evt. kan tenkje seg å arbeide i Hjørundfjorden og på Vartdal er gjerne litt eldre og kanskje vil dei trappe litt ned.  Desse litt eldre legane slepp å ta del vaktordningane i kraft av sin alder og dermed vert vaktbelastninga større på dei (unge) legane som er i sentrum.  Det er ikkje så populært - spesielt ikkje når ein veit at ca. 60 % av legane i Ørsta sentrum er kvinner.  Urke legg også til unge legar ikkje ynskjer å jobbe åleine.  Fellesskap, der ein kan drøfte konkrete problemstillingar, er viktig.

- Avslutningsvis Frode Urke, vi høyrer at ventetida er tre månadar for å kome seg til fastlege til Ørsta sentrum, vil denne situasjonen verte betre berre fordi ein legg ned dein einaste legestillinga i Hjølrundfjorden og overfører den til Ørsta?

- Truleg ikkje, men når det nye legesenteret kjem på plass vert det plass til ytterlegare ei legestilling.  Ei ny legestilling og nattevaktordning ved sjukehuset i Volda i samarbeid med fleire kommunar -  som vi snart skal få, vil truleg hjelpe mykje på den vanskelege legesituasjonen i Ørsta.

Til hjorundfjord.no stadfestar ordførar Gudny Fagerhol at det enno ikkje er politisk avgjort at legekontoret på Sæbø skal leggast ned og at legestillinga skal overførast til Ørsta sentrum.  - Men denne saka vil truleg bli drøfta i samband med at Ørsta kommune skal handsame saka om nytt legesentrer i Ørsta sentrum, opplyser Fagerhol.