I eit par tiår har det no vore gjeve lovnadar  frå oppdrettsnæringa om bot og betring for å hindre røming. Seinast understrekje av Aina Valland, direktør i Havbruksnæringas Landsforening, i ein avis-diskusjon med meg i sumar. "No var alt under kontroll."  Ifølgje ho.

Betre mærder og utstyr skulle hindre slik miljøkriminalitet som 3-4-5 hundre tusen  rømd oppdrettslaks kvart år  mot villaksen representerte. (Så kjem uregistrert røming i tillegg...)

"Det var no historie..."

Så skal det ikkje meir enn ein vanleg hausstorm til før ein ser det som hende på anlegget eigd av Vartdals-interesser.

"Smak på" talet 40 000 rømde oppdrettslaksar med ei snittvekt på 2,5 kg....   Dvs. 100 tonn.  Hundre tusen kilo!

Fangsten  i Bondalselva og Ørstaelva i år utgjer  i underkant  2% av det som rømde. To prosent.....7-800 laks og pjakk. Dvs. at femti gongar så mykje potensielt og øydeleggjande oppdrettsfisk mot villaksen i bl.a desse 2 elvane rømde!

Talet tilsvarar nær 3 gongar så mykje fisk som vart tekje i elvane i Ørsta kommune i dei beste åra på 70-talet. Om lag det doble av kva som då vart tekje på heile Sunnmøre! Legg ein til at det svarar til ca. 10% av antal villaks som kjem inn til Norske-kysten i eit normal-år, skjønar ein dimensjonane.

Dette skjedde på "terskelen" til Ørstafjorden/elva. Båe med nyleg "nasjonal-status....." Gjeve av omsyn til vern av villaksen mot trusselen som bl.a oppdrettsnæringa representerar.

No, like før villaksen (det som er att av han) gjer seg klar for gyteprosessen i elvane våre etter ein lang, kronglete og utvald prosess, skal altså miljøet verte bombardert av tusener av invaderande, øydeleggjande oppdrettslaks frå nærmiljøet!

Det som elles gjer meg snart like mykje forb....er denne "brød og sirkus" presentasjonen som eg vil kalle det.. Seinast på tv i kveld. Miljøkriminaliteten vert nær framstellt og bagatellisert  konkluderande som eit vinterfiske etter laks. Utan at eit kritisk spørsmål vert stilt!  At intervjuobjektet var ein vartdaling som hylla "den norske naturen for alt ein kunne hauste," seier vel sitt...

Mangt kunne seiast og vil verte sagt i denne saka frametter, antek eg. Så enkelt skal det ikkje vere m.o.t årsak.  Økokrim i samarbeid med det lokale politi er det som no tek seg av desse sakene.  Så får ein avvente konklusjon.

Dette er elles ikkje ei sak av lokal karakter. Ettersom denne fisken spreier seg til heile fjordsystemet på Sunnmøre, utgjer han til dei grade ei fare for villaks/miljø no i "gyte-tida" for villaksen over heile området.

Villaksinteresser i Ørsta Jeger og Fiskeforeining må no få "fingeren ut" og kome på bana i denne saka. Generelt forøvrig i kamp for villaksen.  No er det dobbel grunn til det.

Nasjonal status for elv og terskel-fjord forpliktar og krev synleggjering!  Ørsta-elva og fjord som dei einaste innvilga på Sunnmøre krev at ansvarhavande for Ørsta-elva no står opp og syner veg.   Som og inkluderar at haldning/reaksjon mot 40 000 rømt oppdrettslaks  nesten opp i klubbhuset på Ose......vert synleggjort.

Elles er vel dette eit signal til til Ørsta kommune om at videre nei til konsesjoner for oppdrett i Hjørundfjorden som er  i samsvar med  "Protestaksjonen mot oppdrett i Hjørundfjorden" er overvegande korrekt?

Eit eventuelt "uhell "av eit slikt slag i Hjørundfjorden, vere seg laks eller torsk, skulle ikkje gå så "upåakta hen." Dette berre nemnande....