No smiler eigarane av Vågen kraft AS og dagleg leiar Trond Ryslett - kraftverket har produsert 1,5 GWh fornybar kraft sidan oppstarten den 23. oktober og alt fungerer slik som det skal.

Vågen - 7Kraftstasjon 19.11.200 (Large)

Kraftstasjonen til Vågen kraft AS.  Kraftverket ligg ovanfor den mykje omtalte Sætrefossen.

Til hjorundfjord.no opplyser Ryslett at kalkylene på utgiftsida har halde og så langt ser det også ut til at kraftverket skal greie å produsere så mykje kraft som prognosert, dvs. 20 GWh i året.  Det tilsvarar kraft til 1000 husstandar.

Det er grunneigarane Jon Egil Finnes, Per Tore Finnes, Torill Beckmann Finnes, Signy Yksnøy, Palma Kongsvoll, Jorunn Sætre og Pernille Ølnes som er grunneigarar og som står bak utbygginga.  Dei har investert 25 millionar kroner, årets største satsing i Hjørundfjorden av lokal krefter, og det er altså Trond Ryslett som har vore dagleg leiar i anleggsperioden og det er også han som vert dagleg leiar for driftsselskapet.

Det er ingeniør Hermod Seim på Sandane som har kalkulert og prosjektert,  Åmdal Maskin AS har utført anleggsarbeidet og det er Kjetil Rørstad og Odd Inge Osdahl som har bygd sjølve kraftstasjonen.  Trond Ryslett rosar dei alle og fortel at alt stort sett har gått etter planen, men sjølve støypinga av inntaksdammen vart nok ei lita utfordring - som dei fleste veit, vart det i meste laget med vatn i sommar og haust.

Vågen - Inntaksdam 19.11.2007 (Large)

Inntaksdammen til Vågen kraft AS.

Det har vore mykje snakk om småkraftverk og skatt i det siste, Ryslett.  Vil ein merke den eventuelle skatteskjerpinga på dette kraftverket?

Absolutt, og no er det nok ikkje snakk om den eventuelle skatteskjerpingar. Skatteskjerpinga kjem.  Utan tvil var grunnlaget for den investeringa i kraftverket som her er gjort, at den 19.12.03 endra den dåverande regjeringa skattereglane for små kraftverk nettopp for å stimulere bønder til å bygge slike kraftverk.  Det paradoksale er at i dag, den 20. november - fire år seinare - reverserer regjeringa heilt uventa denne skattepolitikken.  For kvar krone dette kraftverket tener, vil no ca. 63 øre gå til Staten i skatt.

Men Staten treng vel alle skattekronene dei  kan få?

Det er nok ikkje pengar/inntekter for Staten det er snakk om.  Nei, eg trur nok dette heller heng saman med at regjeringa ikkje ynskjer slike kraftverksutbyggingar lenger.  Men vi i Vågen kraft AS skal likevel greie oss, avsluttar Ryslett.  Det er andre kraftverk, dei som har fastprisavtalar, skatteskjerpinga er verre for.

Alle foto:  Trond Ryslett.