Kanskje vi har vi garder og områder vi burde foreslå frå
Hjørundfjorden også.
Fristen for forslaga veit eg ikkje men det er heilt sikkert en frist.
Forslag må i meldes inn til Fylket då det er dei som velger ut foreslaga og
sender dei vidare.
Områder/garder som blir utvalgt får tilskot frå staten.
Perry Bjørke

Kriterier for utvelgelse
Grunnleggende for utvalget er at det i størst mulig grad skal omfatte jordbrukslandskap med både store kulturhistoriske og biologiske verdier. Det må også være realistisk å få til langsiktig skjøtsel og vedlikehold av områdene. Utvelgelsen baseres på frivillighet fra eier/bruker/forvalter.

Områdene kan omfatte både inn- og utmark, private og offentlige eiendommer og kan være i drift eller ute av aktiv drift.

Sltt_i_Bondal___8

Kulturminner er svært viktige element i den helheten kulturlandskapet utgjør. Riksantikvaren, RA, er direktorat for kulturminnevern i Norge. DN og RA samarbeider om kulturlandskap. Foto: Ole Per Schei.

Riksantikvaren, Statens landbruksforvaltning og Direktoratet for naturforvaltning skal foreslå 20 utvalgte kulturlandskap med spesielt store biologiske og kulturhistoriske verdier.

De foreslåtte områdene skal utgjøre et representativt utvalg av områder fra hele landet, og bør baseres på forslag fra fylkene på 2–3 områder pr. fylke.

Godt ivaretatt jordbrukslandskap
De utvalgte landskapene skal være kulturlandskaper i jordbruket med både svært store biologiske verdier og svært store kulturhistoriske verdier. Det blir lagt vekt på at området skal framstå som et godt ivaretatt jordbrukslandskap, med minst mulig grad av forstyrrende inngrep eller påvirkning.

Arbeidet gjøres på oppdrag fra Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

Utvalgte kulturlandskap bør få særskilt forvaltning
20 kulturlandskap i jordbruket med store biologiske og kulturhistoriske verdier skal velges ut og gis særskilt forvaltning. Det har Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet bestemt. Vedtaket er basert på tilrådinger tre statlige etater kom med i en rapport tidligere i år.
 
 

Opphørt bruk og endrede driftsformer har ført til at mange kulturlandskap knyttet til jordbruket i Norge er forandret og verdiene i dem er truet. Direktoratet for naturforvaltning (DN), Statens Landbruksforvaltning (SLF) og Riksantikvaren (RA) har derfor gått sammen om å sikre et utvalg av verdifulle kulturlandskap.

De tre statlige etatene har laget en rapport som beskriver hva som bør gjøres for å ta vare på de unike verdiene som finnes i kulturlandskapet. Rapporten ble laget på oppdrag fra Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet. 

 

Den nye rapporten konkluderte med at i alt 100 verdifulle kulturlandskap bør velges ut og tas spesielt godt vare på så de ikke ødelegges. I første omgang har departementene altså åpnet for at 20 velges ut.

Rapporten foreslo hvilke kriterier som bør gjelde for valg av områdene, og sa at helhetlige landskap som er formet av langvarig tradisjonell bruk skal prioriteres. Både inn- og utmark omfattes.

 
.

Rapporten kom også med forslag om virkemidler som bør brukes for å ta vare på kulturlandskapsområdene. Blant annet tok den til orde for at det etableres et nytt nasjonalt områdetilskudd for å sikre drift og skjøtsel blant annet av områder som er ute av drift. 

Et av forslagene i rapporten er at fylkene får ansvar for å foreslå de aktuelle områdene og å lage forvaltningsplaner for dem. Arbeidet skal gjøres i samarbeid med kommuner, grunneiere og andre aktører.

Et nasjonalt sekretariat, bestående av DN, SLF og RA, skal godkjenne utvalget og planene. Samlet skal de utvalgte områdene være representative for hele spekteret av landets kulturlandskap i jordbruket med store biologiske og kulturhistoriske verdier.

Så langt det er mulig, vil arbeidet med å forvalte områdene bli delegert til lokalt nivå. 

 

Se også:

Kontaktpersoner:
Akse Østebrøt, tlf. 73 58 05 00 eller 481 73 684

Sist oppdatert: 16.11.2007