Alle som skal handtere kjemisk plantevernmiddel  i næring, må være autoriserte med plantevernsertifikat.

Ordningen gjelder:

• All yrkesmessig bruk av plantevernmidler
• For forhandlere av plantevernmidler

Foruten bønder, gartnere og skogbrukere som ønsker å kjøpe og bruke plantevernmidler, må ansatte i bedrifter, skoler og virksomheter som bruker plantevernmidler være autorisert.

• Autorisasjonsordningen er hjemlet i
– Lov om matproduksjon og mattrygghet (matloven) av 19. desember 2003 og
– forskrift om plantevernmidler
• Autorisasjonsbeviset for bruk av kjemiske plantevernmidler har 10 års gyldighet
• Utløpsdato står på beviset
• De som tok beviset før 1995 hadde gyldig bevis til 1.1.2005
• De som ikke fornyer beviset innen 2 år etter at beviset er utgått må ta førstegangskurset
• Ved fornyelse gjelder tilsvarende krav som ved første gangs utstedelse

Mattilsynet har ansvar for hele autorisasjonsordningen

Dei har ansvar for å gi instruks og retningslinjer til Fylkesmannens landbruksavdeling og den enkelte kommune, og sende ut autorisasjonsbevis. Fylkesmannens Landbruksavdeling (FMLA) skal vurdere og godkjenne alle lærere/instruktører som skal undervise på kursene.

Dei mest aktuelle kursarrangører er:

– Studieorganisasjoner
– Fagskoler
– Forsøksringer
– Landbruksforvaltningen i kommunene

På sunnmøre har vi Sunnmøre forsøksring som har kvalifiserte lærarar/instuktørar som tek seg av desse kursa. Sunnmøre forsøksring er eigd og vert styrt av dei 400 medlemane som er fordelt på dei 12 kommunane Sandøy, Haram, Giske, Ålesund, Sula, Hareid, Ulstein, Herøy, Sande, Vanylven, Ørsta og Volda.

Dei driv lokal forsøksverksemd og rådgjeving innan jord- og plantekultur, og andre tilgrensande fagområde.  Dei gjev råd og rettleiing innan dei aller fleste planteslag som vert dyrka i området.

Forsøksringen har god kontakt med forskingsmiljøa, faglaga og forvaltinga innan landbruket, inkludert dei andre forsøksringane i Møre og Romsdal (FIMOR) og elles på Vestlandet.  Dei er soleis det faglege bindeleddet mellom forskingsmiljøa, faglaga og forvaltinga.

Forsøksringen inviterer til:

Sprøytekurs 2007

Du kan lese programmet på heimesida til forsøksringen:

http://sunnmore.lfr.no/default.asp?WCI=DisplayGroup&WCE=199&DGI=199

 

Sunnmøre forsøksring, Ørsta. Voldavegen 2. 6150 Ørsta.  Tlf.: 70068660.  e-post: even.overbo@lfr.no

(Kontor på Meieriet i Ørsta)