Dei unge treng gode møteplasser og gode ungdomshus der dei kan drive med sine aktiviteter.

Mange unge musikkfolk har også begynt sine øvinger på ungdomshuset.
Vassendgutene begynte også på eit ungdomshus  (Åmdalen Ungdomhus)
På Haukly skal det bli musikkverksted i vinter.
Eg håper det blir liv og røre i alle ungdomshus ut over vinteren.
Eg skal i vert fall jobbe det eg kan for at dei unge skal få gode rusfrie møteplasser.
Eg ser av til nokre lyspunkt både i Kommune-Fylke -kulturdepartement og i Regjeringa.
Vi må alle jobbe vidare for å få nok penger til gode møteplasser for dei unge.
Eg håper politikerene også blir på dugnaden for dei unge.

Eg oppfordrer dei unge til skrive eller å ringe til ordføreren og andre som jobber med kulturen .
Det er dere som kan påvirke kommuna og politikerne.
Legg fram saker dere brenn for til kommunestyret.

Dette har partia lovet dei unge før valget.

 

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet: Gjennom økte kommunebudsjetter vil kommunene igjen kunne prioritere fritidstilbud for barn og unge. Fritidsklubber, kulturopplevelser og møteplasser er viktige bidrag til at både uorganisert og organisert ungdom, for rusfrie fritidstilbud. Dette er det kommunenes ansvar å gjøre noe med.

Fremskrittspartiet Fremskrittspartiet: Vi vil prioritere aktiviteter for unge, i regi av frivillige organisasjoner, i tildelingen av offentlige kulturmidler.

 

 

Høyre Høyre: Trygge og trivelige lokalsamfunn er en av Høyres tre valgkampsaker, og det å bedre kårene for frivillig arbeid er et av de viktigste tiltakene for å oppnå nettopp det. I Høyrestyrte kommuner skal det derfor legges til rette for gode kulturtilbud, frivillige organisasjoner og idrettsorganisasjoner. I tillegg til ren økonomisk støtte, dreier det seg like mye om å sørge for at frivillig arbeid ikke blir hemmet av byråkrati og dårlig oppfølging fra kommunens side.

Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti: KrF er veldig opptatt av at ungdom skal ha gode og attraktive fritidstilbud som er tilpasset ulike interesser, og som møter de unges behov for vennskap, tilhørighet og trygghet. Vi mener at det offentlige må spille en nøkkelrolle både ved å sette i gang tiltak, stille lokaler til disposisjon og bidra med økonomisk støtte. For at tilbudene skal bli mest mulig attraktive må ungdommene selv tas aktivt med i planlegging, utforming og drift av egne fritidstilbud. 

I en ny "ungdomspakke" ønsker vi blant annet å:
• etablere et kulturfond for ungdom på fylkes-/regionalt nivå, der ungdom kan søke om støtte til kultur- og aktivitetsprosjekter for ungdom.
• innføre kulturkort for ungdom i alle fylker, som sikrer ungdom reduserte priser på kulturtilbud
• tilby flere gratis øvingslokaler for band, kor, korps og teater i kommunene
• øke offentlig støtte til barne- og ungdomsorganisasjoner samt frivillige organisasjoner som driver fritidstilbud for ungdom
• øke offentlig støtte til alkoholfrie konsertarenaer og konsertarrangører
• øke satsing på nærmiljøanlegg og idrettsanlegg spesielt rettet mot barn og unge, og flere anlegg for uorganisert idrett

Rødt Rødt (RV): I mange kommuner legges det lille som finnes av ungdomstilbud ned. Hvis en ikke føler seg hjemme i korpset eller i idrettslaget, har en så og si ingen tilbud i dag. Ungdom har svært få tilbud som ikke koster penger. De må gis spillerom og tilbud. Rødt ønsker økt satsing på kultur gjennom offentlig støtte. Dette må også gjøres gjennom rimelig utleie av lokaler til frivillig kulturaktivitet, gjennom offentlig støtte til både profesjonelle og amatører sin aktivitet, og gjennom subsidiering av priser.  I tillegg bør det nevnes at Rødt arbeider for at fritidsklubber skal bli lovpålagt, at det skal opprettes flere ungdomshus (både selvstyrte og kommunalt styrte), at det skal settes av penger til å opprette ungdomsbase og/eller ungdomskontakter, at det skal etableres rusgiftfrie helgetilbud for ungdom, som f.eks. kveldsåpne ungdomshus, ungdomskafeer, diskotek osv og at ungdoms egenorganisering skal støttes økonomisk.

Senterpartiet Senterpartiet: Det er kommunenes ansvar å sikre ungdom gode, rusfrie møteplasser i nærmiljøet. Et godt ungdomstilbud er avhengig av en god kommuneøkonomi, slik at kommunene faktisk har råd til å skape gode tilbud til ungdom, enten det dreier seg om møteplasser eller andre tilbud. Senterpartiet har i lang tid kjempet for en bedre kommuneøkonomi og den rød-grønne regjeringen har tatt et krafttak for å styrke kommuneøkonomien de siste årene slik at kommunene igjen kan skaffe ungdommene gode tilbud. Det er viktig for oss at kommunene har stor frihet til å utforme ungdomstilbudet lokalt, slik at en får et best mulig tilbud som er lokalt tilpasset i samarbeid med lokal ungdom. Senterpartiet er det partiet med flest ungdommer på listene til kommune- og fylketingsvalget som vil arbeide hardt for at ungdom prioriteres i kampen om midlene.

Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstreparti: SV er veldig opptatt av å skaffe gode, rusfrie fritidstilbud til ungdom i hele landet. Ingen samfunnsoppgaver er viktigere enn å gi unge en trygg og god oppvekst. Vi tar inn over oss det faktum at positive forebyggende virksomhet for ungdom er blitt forsømt og undervurdert. Manglende satsing på tilrettelegging for fritidsklubber er et ypperlig eksempel på en slik forsømmelse. Ungdomsalderen er en særlig utsatt tid, og derfor ønsker vi å bygge ut gode fritidstilbud. SV mener et godt eksempel på dette vil være kommunale ungdomsklubber der ungdom med uorganisert fritid kan få en ønsket egenutvikling, og inngå i et sosialt miljø uten noen former for kommersielt eller annet press.

SV vil på bakgrunn av dette lovfeste forebyggende barne- og ungdomsarbeid. Vi er av den oppfatning at barnehager, skoler, helsestasjoner, utekontakter og fritidsklubber har en selvfølgelig plass i et slikt lovverk, slik at barn og unge kan få mulighet til å få realisert sine drømmer og muligheter. Et slikt lovforslag vil derfor "tvinge" kommuner til lokal satsing på ungdom i klarere grad enn det dagens lovverk tilsier.

Venstre Venstre: Det som er helt sentralt for å bedre situasjonen og skape flere møteplasser for de unge, er frivillighetens kår, altså forholdene for alle lokale lag og foreninger og fritidsklubber. Venstre vil ha rause støtteordninger for lokal aktivitet, og vil først og fremst at det skal være enkelt og ubyråkratisk å benytte seg av disse ordningene. Dette vil gi anledning for ungdom til å skape aktivitet - og det er mer innholdsrikt enn at aktivitet blir skapt av andre.