Vil styrke kunst og kultur i opplæringen

– Med kunst og kultur integrert i opplæringen får barn og unge verdifull ballast i videre utdanning og deltakelse i samfunnet. Det sier kunnskapsminister Øystein Djupedal i forbindelse med at regjeringen i dag legger frem en strategiplan for kunst og kultur i opplæringen.

Det er første gang det blir utarbeidet en strategiplan for dette området. Planen ”Skapende læring”  inneholder 27 tiltak som skal bidra til å integrere og utvikle kunsten og kulturens plass innenfor opplæringen.

Planens overordnede målsetning er å utvikle kunst- og kulturfaglig, estetisk og skapende kompetanse hos barn, elever og ansatte i barnehage, grunnopplæring og høyere utdanning. 

Videreutvikling av kulturskolen som et lokalt ressurssenter for barnehage, grunnskole og videregående opplæring og opprettelse av en digital ressursbase for å utvikle kunnskap og bevissthet om kunst og kultur, er to av tiltakene i strategiplanen. 

– For at opplæringen skal kunne ruste barn og unge for fremtiden, må vi bygge på et bredt kunnskapsbegrep og gi tilpasset opplæring gjennom varierte undervisningsformer. God tilgang til og delaktighet  i kunst og kultur kan bidra til at barn og unge bedre mestrer tilværelsen, sier Djupedal.  

Høsten 2007 er det satt av 5,5  millioner kroner til arbeidet med tiltakene i strategiplanen. Disse midlene kommer i tillegg til budsjett for  demonstrasjonskulturskolene, tiltak for å stimulere leselyst og midler som bevilges til arbeidet med den kulturelle skolesekken.  

I februar ble Nasjonalt Senter for kunst og kultur i opplæringen opprettet og lagt til Høgskolen i Bodø. Strategiplanen blir et viktig grunnlagsdokument for senterets arbeid.