Bygdemobilisering fikk i fjor 100 000 kr frå Sparebank1 Volda Ørsta til å marknadsføre Hjørundfjorden. Tradisjonelt ville desse pengane blitt brukt til ein brosjyre som fortalte om det sjå- og kjøpeverdige, dvs. ei salsbrosjyre retta mot nær sagt alle typar kundar.

I planleggingsfasen vart innrettinga av marknadsstøtta diskutert nøye og vi kom til at vi ville bruke hjorundfjord.no mykje meir aktivt enn opphavleg tenkt.

Ei konvensjonell trykt salsbrosjyre vert ofte dyr då ho skal ha mykje tekst og gode bilete som dekker opp området og alle leverandørar med aktuelle produkt og kontaktadresser. Etter kort tid vert deler av informasjonen forelda fordi engasjementsdata vert endra. Nye vil òg kome til. Dette fører til behov for dyr omtrykking for eksempel etter berre to år.

Framtidsretta vinkling

Vi kom difor fram til at vi ville ha ein meir framtidsretta vinkling på kommunikasjonen med omverda. Den fysiske brosjyren vil vere nødvendig, men han må spele nært saman med portalen då det er denne som kan vere levande og til ei kvar tid tilpasse seg endringar i utbod og i tida. Brosjyren eller foldaren som vi valde og lage, vil difor bli apetittvekkaren. Han gir sjåaren lyst til å vite meir om dette unike området – Hjørundfjorden. For å tilfredstille denne lysta, er det ei enkel og tydeleg adresse – hjorundfjord.no

Bygdemobiliseringa pekte ut Bjarne Rekkedal, Per Atle Røe og Kjell Rune Klubbens til i samarbeid med Møre-Nytt å stå for utvikling og trykking. Vi samla oss der om fire tema med ei biletside kvar: Vilt og vakkert – Fred og ro – Kultur – Meir enn å verte mett. Her eit bilete frå temaet - Fred og ro:

Badestranda

Eit Hjørundfjordkart med aktive linkar

Midtsida, eit kart over Hjørundfjordområdet, skal utviklast på portalen med aktive linkar til alt sjåverdig og til alle produktutbod i Hjørundfjorden. Kartet i foldaren er eit tidlegare brukt kartutsnitt som vi på portalen vil justere til å omfatte heile Skjåstaddalen, men og naturleg tilgrensande tindar.

Kart

 

Som vi skjønar ut frå dette, vil portalen bli primærbrosjyren vår – og det er denne som må brukast som hovudbase for marknadsføringa av Hjørundfjorden. Andre tilslutningar, linkar og samarbeidskonstellasjonar er positive og kan såleis forsterke hovudbasen. I skrivande stund har portalen hatt over 2 millionar vitjingar.

 Tema i brosjyren

Brosjyren har ikkje fastlagt noko spesiell identitet for området. Dei valde tema viser aktuelle stemningar i ei muleg identitetsskisse. Bygdemobiliseringa vil arbeide vidare med ”kva identitet har Hjørundfjordingen” eller ”kva forteljing om Hjørundfjorden er sannast”. Dette er eit krevjande arbeid som treng tid til omtanke og modning – ikkje minst fordi fortid, notid og framtid skal avstemmast sjølv om omgrepet forteljing her er brukt.

 Kvifor skal identitetsomgrepet dragast inn?

Svaret på det er både enkelt og litt samansett. Vi har no trykt ein brosjyre med vakre bilete av natur, kultur og hendingar. Det vil seie at vi i marknadsføringssamanheng alt no profilerar Hjørundfjorden noko vi og har gjort med portalarbeidet vårt.

Ein sann profil må henge saman med identiteten og vi får såleis denne samanhengen:

IDENTITET    -------- >        PROFIL    -------->      OMDØME

Omdømet er det kundane og dei samhandlane si oppfatning av oss - og tillit til oss.

Ut frå ein slik samanheng må vi kome fram til, eller bli einige om, kor vi står identitetsmessig før vi greier å skape ein sann profil og oppnår det omdømet vi ønskjer. Ein slik gjennomgang er viktig og det er diverre alt for få verksemder i næringslivet som gjer dette skikkeleg.

Identitet og slagord
Bygdemobiliseringa har arbeidd både med identitetsskissa og med profilerande slagord, men ikkje konkludert. Det vil seie at vi arbeider vidare for å kome fram med skisse for begge desse omgrepa. Vi må også vere klar over at eit vedtak i bygdemobiliseringa om ei identitetsskisse, eller om eit slagordet, så er dette eit vedtak for organisasjonen vår og ei tilråding/føring for Hjørundfjorden elles. Dette viser at bygdemobiliseringa må arbeide grundig slik at flest muleg kan akseptere råda frå oss.

Klikk her så får du ein oversikt over identitetsarbeidet til Bygdemobiliseringa til no.

Klikk her så får du sjå ei samling av foreslåtte slagord.

Vi treng mange fleire kommentarar og innspel – set i gong.

                                                                                                         

Per Atle Røe

 

 

 

 

Bygdemobiliseringa gjennomførte ein idedugnad for å få fram element som etter vår meining høyrde med i eller var ein del av identiteten vår. Vi synst dette er eit godt grunnlag å arbeide vidare med, men vi ønskjer fleire frå sjølve fjorden og aktivitetar der. Nederst på sida finst litt teori om profilering.

Identitetsord

 

 

Med profil er her meint alle elementa som påverkar og stadfestar innbyggarane, kundane, alliansar og publikum si oppfatning av området (omdømet).

I ei omskiftande tid er det viktig å ha mot til – og tru på – at Hjørundfjorden sin eigenart, det særeigne, det unike, er dei grunnleggande elementa i profileringa. Søk den grunnleggande identiteten, men la ikkje ein slik søken bli hemmande for å vise omverda fjorden, fjella og folket der….. områdetet sin karakter.

Tilboda til omverda (marknaden) må vere gjennomarbeidd og representere Hjørundfjorden sin særeigne styrke. Dette særeigne, det unike kan berre finnast og utviklast med eit langsiktig og profesjonelt leiarskap i positivt samspel med innbyggarane. Varer og tenester i området må difor utviklast for framtida og posisjonen som omhyggeleg er valt for Hjørundfjord.  Profilen som vert utvikla og dyrka, må stemme med dette engasjementet.

I eit slikt arbeide vil informasjon og kommunikasjon vere sentrale aktivitetar som må kunnast. Utan det vil motiverte og skapande medarbeidarar bli fråverande - og med ei ustrukturert og tannlaus samhandling som resultat. Utan god kommunikasjon vil områdetet bli lite synleg og gjere det vanskeleg å opprette og vedlikehalde gode relasjonar til kundar og alliansar.

Konkurransekrafta i ein framtidig marknad er ikkje avhengig av produksjonsmidlar og produksjonskompetanse, men av kor synleg vi er og kor dyktige involverte medarbeidarar er til å tilfredsstille kundane. Midlet er sjølvsagt gode produkt som treffer kundebehova dei er sikta inn mot.

                                                                                                                      Per Atle Røe

 

 

 

 

Innsamla slagord for Hjørundfjorden

Hjørundfjord - gode opplevelser

Hjørundfjorden - naturlege opplevingar

Hjørundfjorden - vakkert og eventyrleg

Hjørundfjorden - fjorden med muligheiter

Ei perle på jord:Hjørundfjord

Besøk Hjørundfjord

Hjørundfjorden i ditt hjarte!

Opplev Hjørundfjord.

"Hjørundfjorden- because you're worth it"

Hjørundfjorden-for kropp og sjel

Hjørundfjorden-UNESCOs glipp

Hjørundfjorden-med åpne armer

Hjørundfjorden-Vill,våt og vakker

Hjørundfjorden-Inntrykk som sitter

Hjørundfjorden-du vil alltid tilbake

Hjørundfjorden-bli bergtatt

Fjell og duka bord – Hjørundfjord

Tind og dekt bord – Hjørundfjord

Himmel på jord – Hjørundfjord

Hjørundfjorden-vill og vakker

Opplev eventyrlege Hjørundfjord

Hjørundfjorden; Fordi Du treng det

Lev godt i Hjørunfjord

Bu godt i Hjørundfjord

Leve godt? Hjørundfjord!

Slow living in Hjørundfjord

Live slow? Hjørundfjord!

Hjørundfjorden- hjartet under Sunnmørsalpane

Hjørundfjorden for framtida

Hjørundfjord - pardiset i nord

Hjørundfjorden - paradiset i norden

Himmel på jord – Hjørundfjord

Hjørundfjorden for naturnyting

Hjørundfjorden - gjer deg audmjuk

Hjørundfjorden - juvelen i smykkeskrinet

Hjørundfjorden- Heilt vilt

Hjørundfjorden -Fagnad mellom fagre fjell

Hjørundfjorden -Fagnad mellom farlege fjell

Hjørundfjorden -Fagnad mellom flotte fjell

Hjørundfjord - det unike fristed

Hjørundfjord - frisk, fri og vill

HJØRUNDFJORD -det naturlege val

- verd eit besøk

-  det gode reisemål

-  rik på opplevingar

-  jordnær og eksotisk

Ingen over, ingen ved sida, HJØRUNDFJORD i tida

Hjørundfjord – tindane, fjorden og folket heile år


Det gode liv

Fjorden Fjella Folket

Fjorden for alle

Fjord, fjell og fyll

Fjorden blandt Sunnmørsalpane

Fjorden i Alpane

Turistfjorden - natur og opplevingar

Fjord for life

Fjord of life

Fjorden for livet

Fjorden i Alpane

Fjord for framtid

Fjorden for framtida

Den levande fjorden

FJORDEN SOM LEVER 

Naturnytarfjorden

Fjordperle på Sunnmøre

Unik opplevingsrik alpefjord.

Dynamisk villvakker alpefjord.

Verdens vakraste fjord

lat fjorden leve

Fjord of alps dynamic & beautiful.

Fjord, fjell, folk og fisk

Fjordperle på Sunnmøre

Fjorden mellom Sunnmørsalpane

Dynamischer bildschøner Alpenfjord

Frå tare til tind

Frå fjøre til tind

Det fremste reisemål i verda

Farlig, vill og vakker

Farligt, villt, men vakkert

Natur, Sport og Turisme"

Framtidstru

Vill, våt og vakker

Topp tind-turar