Arbeidet til no er gjort med utgangspunkt i reguleringsplanen og i tett samarbeid med teknisk sektor i kommunen. No veks det fram rom for ønskjer og innspel frå oss som held til i bygda. Kva vil vi med det nye området og andre område i Sæbø? Rett nok er mykje styrt av reguleringsplanen, men her er likevel rom for innspel som ikkje omfattar kor vegar skal gå og kor hus skal ligge. Eg illustrerer dette med ein liten fototur frå fergekaia mot hotellet:

sentrum1

Rett nedanfor bakeriet vårt ligg ein rasteplass av der mose og ugras trivest godt i grusen. Vil vi ha rasteplassen her? Koss kan vi gjere den meir triveleg og innbydande?

sentrum2

Rett bortanfor ligg fergekaia. Den har mange ymse meiningar om. Her stod forresten ein stor grå dieseltanken som no er fjerna. Det ryktast at Vegvesenet vil stelle til området rundt, kva innspel skal vi kome med?
 

sentrum3

Rett ved sidan av ligg desse tre klossane. Den grønne kontaineren til venstre (tilhøyrer Fjord1) har grendalaget lenge arbeidd for å få flytta til høgre for busskuret, utan å lukkast. Er dette forresten ein god plass for busskuret, er det nokon som bruker det? Kanskje det skulle vore på andre sidan av vegen? Kva er forresten til lille brune huset for noko?

sentrum4

På motsatt side ligg ”bunkersen” med toalett. Vil vi ha denne? Skal vi fjerne den? Kanskje lage venteskur for buss? Type betong eller noko lettare i glass? Toalett for turistar og tilreisande trengst. Kan det vere her? Eller kanskje ved hurtigbåtkaia? Bør det vere ein fast installasjon eller slike som kan flyttast etter behov?

sentrum5

Her kjem ny kai for kommunebåt og Ålesundsbåten, og området blir helst brukt av mange som reiser med hurtigbåtane på fjorden. Korleis ønskjer vi at dei skal møte Sæbø når dei kjem i land? Eit landskap prega av betong og asfalt? Eller grønne lunger, blomar og tre i kasser og bed? Sitjeplassar?

 sentrum6

På veg opp frå hurtigbåten møter tilreisande dette synet. Kontainarar som er gode for miljøet – men her ikkje særskilt vakkert. Erfaringar viser at desse kontainerane må plasserast sentralt og under tilsyn for å bli brukt på vettug vis, men har vi nokre gode råd slik at vi unngår at dette blir det første turistane møter når dei går til lands? Annan plassering? Gjerde rundt?

sentrum7 sentrum8

Vidare sørøver går vi forbi ei velstelt grøn lunge med vakre tre og hekkar med sitjeplassar i sol og skugge. Rett vedsidan av eit frittvaksande kratt av ymse tre og kratt. Kva skal vi gjere med området avbilda til høgre? Skal det stå slik står? Skal vi rydde og få fram utvalde tre og kanskje forlenge den lille parksona aust om Bellingen?

sentrum9  sentrum10

Nord for Lissjeelva er det fylt ut eit stort område som delvis er regulert til hus (bustad/næring) og delvis parkeringsplassar. Kva vil vi ha her (td før eventuelle hus blir bygd). Grått som no? Grøntanlegg som td på bildet til høgre? Forlenging av strandpromenaden? Ønskjer vi forresten parkering her, eller kan vi gjere nytte av ledig areal på sørsida av Lissjeelva?

sentrum11

Slik ser Lissjeelva ut no under anleggsperioden. Kor ønskjer vi her skal vere i tida framover? Reguleringsplanen seier at elva skal leggast i rør, men stadig fleire vil ha ein opa løysing. Korleis bør den evnt sjå ut? Kvar legg vi kryssing av elva? Skal eventuell veg og elvakryssing tene som gangveg for skuleborn og må kunne brøytast om vinteren? Eller er ikkje det naudsynt? Området til høgre kan elles tene som gjesteparkeringsplass for mange i Sæbø?

  sentrum12

Kommunal lagringsplass av gult og svart utstyr. Har vi gode råd å gi til teknisk sektor for utforming som skjuler sakene deira?

sentrum13

Strandlinja sett frå hotellet og sørover. Strandpromenaden kjem der han låg før – no godt skjult av stein. Her kjem og gatelys på plass etterkvart. Kva vil vil ha på sjøsida av vegen? Grønt? Grus? Utkikksplass? Sitjeplass med tilgjenge for rullestol o.l? Ny badestrand? Fiskeplass? Eller reir i rekke for fiskemåsane?

Elles er det mykje vakkert å sjå på ein tur gjennom sæbø, og som vi treng meir av på grunn som vi alle eig saman.

sentrum14    sentrum15:

Vi oppmodar elles særskilt born og unge seie kva de meinar. Ikkje la dei vaksne styre utviklinga av Sæbø åleine, men sei frå om korleis de vil ha det. Kanskje har de tankar og idear som vi vaksne ikkje ser.

 
Nytt høvet i veka som kjem og fortel oss korleis DU ønskjer vi skal ha det i Sæbø. Gi tilbakemelding på portalen eller bruk forslagskassa til Sæbø grendalag (merk ”Bygdeutvikling”). Vi håper på mange positive innspel i veka som kjem, og planlegg å møtast for å drøfte desse veka etter Hjørundfjorddagane.

 

Helsing

Hjørundfjord Bygdeutvikling / Gruppa for Sæbø sentrum