En "pirrende" artikkel med bilder, Knut Arvid! Kan derfor ikke la være å kommentere. Noe som ender opp i en artikkel! Derfor ingressen.... Nasjonalelva Alta er storslagen. Likeledes er laksen i vassdraget det. Av elver med nasjonal status er Alta-elva selvsagt i kategorien "storlakselver." Vesle Bondalselva er blant "smålakselver" som også skal være representert blant de 52 nasjonale laksevassdrag. Energi og Miljøkomiteen på Stortinget fastholder i vedtak 26. april utelukkelsen av Bondalselva og Hjørundfjorden som nasjonalelv/fjord. Likeledes Strandaelva og dermed hele Storfjorden med sine over 20 lakseførende vassdrag. Av de innstilte fjorder/fjordsystem har ingen så mange laks/ørret elver. Endelig skal det bestemmest av Stortinget i slutten av mai. Saka er imidlertid avgjort. Stortingsvedtaket er "sandpåstrøing." Komiteen vektlegger forskjellen mellom de kommuner som vil prioritere oppdrett, og de som ønsker å ivareta villaksen med dens ringvirkninger. Ørsta kommune og Stranda kommune gikk imot nasjonal status for sine elver/fjorder. Sammen med oppdrettsinteresser de eneste høringsinstanser. Dermed var saka enkel for regjeringa. De 2 kommunene sine avgjørelser ble ei gavepakke for pro-oppdrettsinteresser. De øvrige høringsinstanser som ønsket nasjonal status for Bondalselva/Hjørundfjorden var:  Fiskeridirektoratet. Møre og Romsdal Fylkeskommune. Sunnmøre Elveigerlag. Bondalen Elveigerlag. Sykkylven kommune. Bellona. Norges  Naturvernforbund. Norges Jeger og Fiskerforening. Med flere.

Knut Arvid!  Din laks på 17 kg er et flott eksemplar av arten villaks. Statistisk er den økonomisk verdt mer enn 30 ganger så mye som det tilsvarende antal kg oppdrettslaks. Så kommer det opplevelssmessige, som ikke kan målest i penger......! I smålakselva Bondalselva er det (siden jeg begynte å føre statistikk) tatt laks på over 16 kg. Min største er forøvrig 15,7 kg og henger utstoppet på veggen. Mi "barndommens elv" med sine over 15 tonn på det beste. Den beste smålakselva i landet over flere år. Utelukket fra sin rettmessige status! Kriteria for innlemmelse: "Stor, mellomstor og SMÅlaksstamme som det er av nasjonal interesse å ivareta." Basert på fangststatistikk og potensiale for fangst. Det regjeringsnedsatte utvalget (Rieber Mohn) foreslo derfor Bondalselva/Hjørundfjorden som nasjonalelv/fjord. Likeledes Direktoratet for Na.forvaltning i si innstilling til regjeringa. Bordet var dekket. Alt låg til rette. Ørsta kommunestyre ville det ikke slik. Ørsta-elva med terskelfjorden, uegna for oppdrett, ble innlemmet i nasjonalstatus-ordninga i første høring. Uten innvendinger fra noe hold. Et vassdrag som er og har vært Bondalselva sin "lillebror." (Jmfr. statistikk.)

P.S 

Angående protestaksjonen mot oppdrett i Hjørundfjorden. (Uavhengig av mine argumenter for nasjonalstatus.)

Protestlister og kommentarer fra enkeltpersoner, lag og organisasjoner, flere enn 800, er oversendt kommuna. Disse er sammenfatta og ligger presentert for de folkevalgte. Når behandlinga av kystsoneplanen finner sted er usikkert. Mange innvendinger/kommentarer til planen er grunnen. I tillegg til at Fylkesmannen nekter å godta planen før en beredskapslan for kommuna er presentert. I mellomtida ligger grensa mot oppdrettslokaliteter (Festøy-Hundeivik) fast.  Der skal den også i fremtida ligge! "Føre-var" prinsippet som Ørsta kommune påberoper seg, skal de bli minnet om!  Likeledes den unisone protesten mot å åpne Hjørundfjorden for oppdrett!