FUM vedtek opprusting/asfaltering av  Sæbønesvegen, 300 meter, kostnadsrekna kr 900.000,-

I vedtaket står det vidare at dersom det syner seg at prosjekt ikkje lar seg gjennomføre, får Rådmannen mynde til å nytte midlane til arbeid med andre vegprosjekt. Vi må arbeide for at det ikkje blir aktuelt for dette prosjektet, no har vi venta lenge nok på å få gjort ferdig denne vegen. Så håper eg at dei og har lagt inn nokre gatelys i kostnadsramma si.

Sæbø grendalag gratulerer alle brukarar av vegen. Hurra!