Det var en interessant artikkel i Møre- Nytt i dag. ( 1. mars,)  Artikkelen jeg sikter til var skrevet av Rune Vartdal som kjenner oppdrettsnæringen, gjennom sitt virke i her.

 

Han viser til fakta gjennom tallfesting av kroner og øre i milliard og millionklassen, samt tallfesting av eksisterende arbeidsplasser, kommende økning i antallet, inntekter til kommunen, ringvirkninger osv. I det hele tatt, kanskje et overbevisende innlegg for mange somfølger debatten om næringsvirksomhet, turisme og naturvern i Hjørundfjorden.

 

Artikkelen forteller at også han er opptatt av turisme, der dette uttrykkes gjennom forfatterens synspunkter om hvor og hvordan det bør satses på turisme i fjorden. Han er heller ikke snauere en at han måler oppdrettsanleggets visuelle forurensing opp mot eventuelle inngrep/tilpasninger for turisme på land, hvor turistnæringen blir den største virtuelle forsøpleren i forfatteren øyne.    ( Artikkelforfatteren tar for seg området Molaupen)

 

Artikkelen tar ikke for seg de negative sidene med næringen som gjelder biologi og genmateriale hos fisk. Her vil jeg kort vise til artiklene på portalen som er skrevet av Knut Arvid Uglebakken og Helge Strand, og ikke minst Nils Aklestad  (Møre-Nytt måneder tilbake)

 

Et samliv mellom oppdrettsnæring, turisme og laksefiske har vi allerede i Hjørundfjorden. Oppdrettsfisk er det nok av. Turisme og bevaring av restene av en villfisk bestand, innenfor torsk –og laksebestand er verdier som ikke nødvendigvis må omgjøres til kroner og øre, der denne kampen arbeider mot oppdrettsnæringens mål om kapital. -Ikke kroner og øre i den forstand at naturvern står i veien for potensielle inntekter for en mektig oppdrettsnæring. -Heller ikke kroner og øre i den forstand at oppdrettsnæring er det eneste saliggjørende for Hjørundfjorden.

 

Oppdrettsnæringen er kommet for å bli i Norge. Forstår jeg det riktig, foreligger det allerede flere år gamle konsesjonsavtaler i Hjørundfjorden. Hva som skjer med disse er uvisst. Hvilket  handlingsrom Ørsta kommune har, - og hvilken politisk linje de vil legge seg på ?, - er uvisst. Skal Hjørundfjorden være med på å utvikle oppdrettsnæringen på lik linje med resten av fjordNorge?

 

Jeg har respekt for oppdrettsnæringen og det den har skapt i Norge. Likevel er jeg motstander av at den skal utvikle seg, og ekspandere i Hjørundfjorden, der den samfunnsmessige gevinsten synes liten i forhold til konsekvensene, på tross av påstandene til R Vartdal.

 

Så, - atter en gang, takk til Helge Strand for folkeaksjonen som sent vil bli glemt.

Til Styringsgruppa for Hjørundfjorden Bygdemobilisering, vil jeg si det samme, takk for innsatsen dere gjør, også gjennom de ulike arbeidsgruppene og konkret innsats med planlegging av skyssbåtkaia.

 

Min skuffelse må være manglende støtte og engasjement til nylig avsluttet protestaksjon, der initiativtaker ble stående alt for alene. Støtte og engasjement er ikke ensbetydende med å tro at styringsgruppen da i slik støtte, -selv driver politikk, eller fungere som et forvaltningsnivå. Til det er dere i mine øyne først og fremst mobiliseringskrefter og sambygdinger, fremfor det å skulle bli oppfattet som politikere. Støtte og engasjement kan jo være å droppe ”vi” formen, og heller gi støtte som innbyggere og sambygdinger ellers i dalen, uansett synspunkt og ikke være så redde for å bli identifisert på en politisk arena.

 

Styringsgruppa møter vel flere slike utfordringer i mobiliseringsarbeidet i årene som kommer.

Større åpenhet gjennom flere referater og informasjon er viktig. Også det dere synes er vanskelig og utfordrende innenfor styret og arbeidsgruppene. Dette kan åpne for en enda større interesse og forslag fra portalens brukerere.