Jobb januar 105

Moderne torskeoppdrett.  

 

Grunnen er at området Festøy Fiskeoppdrett søkjer løyve for, er eit område som Ørsta kommune i planframlegget til kystsoneplan ynskjer opprettsfritt, og som vert påpeika som eit av dei mest verdfulle fjordlandskapa som står att uberørt.  

Ørsta kommune gjer det klart overfor Fiskeridirektoratet at ein ventar lojalitet overfor demokratiske prosessar. Altså at ein skal vente til at handsaminga av kystsoneplanen er ferdig før ein gjev ein eventuell konsesjon.

Kommunen gjer det også klart at dersom Fiskeridirektoretet ikkje følgjer oppmodinga frå kommunen, vert det byggje- og deleforbod.

Les meir i Møre-Nytt laurdag.