Det syner at fleire og fleire får augo opp for kva verdiar vi vil tape om oppdrettsnæringa får vekse uhemma.
Ørsta kommune har stilt Vartdalsfjorden til rådvelde for oppdrett. Det må klare seg.
"Eit prioritert satsingsområde for Ørsta kommune er turisme."
Ifølgje kommuna.

Syn dette med å seie nei til oppdrett i sjølve juvelen. Hjørundfjorden!

Eg har fått konkrete førespurnadar om følgjande:
Handsaminga av Nasjonalelv/fjord status for Bondalselva/Hjørundfjorden var i møte i kommunestyre, datert 5.10-2004.
Ola Perry Saure frå Senterpartiet var det som fremja forslaget som gjekk IMOT at Bondalselva fekk status som Nasjonalt laksevassdrag og Hjørundfjorden som Nasjonal laksefjord. Og som fekk fleirtal.
Landbruksnemda gjekk forøvrig inn for det same.......
Dette til orientering.

P.S I dag fekk Johan M. Riise 10-12 torskar på garn.
"Skore over same lest."
Oppdrettstorsk..... Som eit apropos.