Lensmannen har merka seg Hjørundfjordportalen som ein arena for informasjon. Det kan verte aktuelt for lensmannen å nytte Hjørundfjordportalen til å informere om naturhendingar/naturskadar, leiteaksjonar, ulukker i fjella og nokre lovbrot. Informasjon kan i mange høve verke førebyggande, og redusere fare for urett ryktespreiing. Politiet plar også få nyttige tips ved å informere publikum.

Hjørundfjordportalen vil så langt lensmannen kan sjå neppe verte prega av kriminalsaker. Grunnen er enkel: Folket i Hjørundfjord er i hovudsak godtfungerande.  

Difor er eg på trygg grunn når eg ynskjer alle i Hjørundfjorden godt år!

Guttorm Hagen, lensmann i Ørsta