Til        Ørsta kommune ved formannskapet, ordførar, leiar FUM, gruppeleiarar i den politiske partia.

Sæbø, 10/01/07

PRIORITERING AV VEG TIL SÆBØNESET

Sist vinter gjorde Ørsta formannskap vedtak om å selje tomter m.a. på Sæbøneset for ein rimeleg sum, dvs. kr. 20.000,-. Eit slikt vedtak gledde oss i styret i Sæbø grendalag, og håpte at tiltaket kan få fleire til å bygge seg hus og busetje seg i Hjørundfjorden.

Etter kvart har spørsmål vedr. framføring av vatn og kloakk og blitt løyst, då manglar det berre at noverande og framtidige bebuarar på Sæbøneset får skikkeleg veg fram til byggjefeltet. Slik vegen er no, må han vere den dårlegaste vegen fram til eit bustadfelt i Ørsta.

Nedste og øvste delen ferdig med god standard og gatelys. Den mellomste delen er ein smal og humpete grusveg som sig stadig meir ut i ytterkant. Det synest å vere rett før vegen raser ned i tomter/hus. Bileta på neste side illustrerer dette. Vegen fungerer som skuleveg for stadig fleire skuleborn (også i småskulealder). Samstundes aukar biltrafikken. Både av personbilar og av tyngre bilar til og frå grustaket.

Sæbø grendalag oppmodar på det sterkaste at politikarane i Ørsta kommune prioritere ferdigstilling av vegen til Sæbøneset, både utifrå omsyn til dei som allereie bur her og av omsynt til dei som kanskje kan tenkje seg å byggje og bu i feltet.

Med helsing

Hilde Muren

- leiar -

 

IMG_3836       IMG_3840

 

IMG_3846 IMG_3850

IMG_3852