Nasjonal lakseelv?
Jeg venter i spenning!

Det nærmer seg "dead line" da ferdigstillingen av nasjonale laksevassdrag og nasjonale fjorder skal bestemmes av Stortinget. I en e-mail til Miljøvernministeren fikk jeg til svar at avgjørelsen skal tas i løpet av høst-sesjonen.
Det har vært en lang prosess siden Rieber-Mohn utvalget på 90-tallet ble nedsatt.
Bondalselva og Hjørundfjorden ble da foreslått som Nasjonalelv og Nasjonalfjord. Ved en senere høring ble de tatt ut av det opprinnelige forslaget. På bakgrunn av uttalelser fra en rekke lag og organisasjoner; Møre og Romsdal Fylke, Fiskeridirektoratet, Ørsta kommune m. fl.,ble Møre og Romsdals beste lakseelv i perioden 1968-98 (som statistisk var referansegrunnlaget), Bondalselva, rettmessig igjen innlemmet i forslaget i ordning som Nasjonalelv, og Hjørundfjorden som Nasjonalfjord. De aller fleste høringsistanser er positive til nasjonalstatus. Ørsta kommune representerer ett av unntaka.....
Jeg selv var ingen høringsinstans, men ble titulert som dette, har jeg registrert, i Direktoratet for Naturforvaltning sitt forslag.
Mitt erfaringsgrunnlag og samarbeid med Direktoratet og Miljøvernavd. har jeg brukt for alt det er verdt. Samt informasjon til politiske partier og miljøvernorganisasjoner.
Så kan det kanskje spørres fra de som er skeptiske til en nasjonalelvstatus hvilket mandat jeg har. Jeg påberoper meg ett eneste: Rett til, med saklig begrunnelse,å argumentere for en sak jeg brenner for.
Jeg har hatt i tankene den positive betydning Nasjonalelvstatus for elv og fjord vil kunne ha for Hjørundfjorden.
Oppdrettsnæringa ga ikke de arbeidsplassene til
distrikta som forspeilet.
Laksestamma i Bondalselva ligger med "brukket rygg." Oppdrettsnæringa desimerte villaksstamma fra midten av 90-tallet.For Bondalselva har jeg tidligere dokumentert dette, på bakgrunn av skjellprøver, m.m. Fra forskerhold er dette ellers forlengst bekrefta.
I disse dager foregår det en intens dragkamp mellom oppdrettsinteresser og villaksinteresser.
I Stortinget foregår det en hard tautrekking.
Oppdrettsnæringa er en mektig motstander. Villaksinteressene er heller ikkje representert med "smågutter." Miljøvernorganisasjonene, og ikkje minst, organisasjonen "Norske lakseelver."
Pr. i dag er det sperregrense for oppdrett mellom Sunde og Festøy. Beskyttende hele Storfjordsystemet.Hj.fjorden, Storfjorden og Nordalsfjorden.30 nye oppdrettslokaliteter ligger og venter om sperregrensene blir oppheva.
De nasjonale laksevassdragene skal representere mangfoldet av de mer enn 650 lakseførende vassdraga i Norge.

hp_scanDS_6101220172619
Bondalselva er i kategorien "mellomstor Vestlandselv"
Bondalselva er i kategorien "mellomstor Vestlandselv."
Elver med "stort potensiale og av nasjonal interesse å ivareta" er hovedkriteriet for nasjonalelvstatus. Bondalselva er overkvalifisert!
Jeg har ellers en vag følelse av at det i Ørsta/Hjørundfjorden ikke er forståelse for betydningen av en event. nasjonalstatus for Hjørundfjorden/Bondalselva. Fra mitt ståsted har jeg etterlyst et engasjement tidligere. Men det får no så være.
Erik Solheim i Norges Naturvernforbund sa til meg at de skulle følge saka helt frem til Stortinget.Han kunne naturligvis ikke forskottere noe. Han sa ellers noe som fikk meg til å tenke en smule: "Det har vært en hard kamp mellom alle lakseførende laksevassdrag i Norge å bli innstilt til denne statusen..."P.S.

Ørsta-elva fikk allerede nasjonalelvstatus ved første utvelgelse. Fortjent nok, men elva er likevel"underlegen" Bondalselva. Jmfr. statiskk 1969-98. Det samme er forøvrig Strandaelva som også er nasjonalelvkandidat.
Ørsta-fjorden er en terskel-fjord. Uegnet til oppdrett. I motsetning til Hjørundfjorden.
Så kanskje derfor........?
Kan myndighetene forøvrig utelate Strandaelva som Nasjonalelv, en elv i et "Verdensarvområde?"
Vil Hjørundfjorden då bli "ofra?" Tanken har slått meg.......

(Hjørundfjordportalen får tilgi meg for bokmål denne gangen. Jeg tenkte innledningsvis ikkje over det. Men det skal ikke bli noe vane!)
Helge Strand