logo Møre og Romsdal Fylke
Gjermundnes Fagsenter
6392 Vikebukt

treKurs

Naturlos ( Naturveiledning )

På skattejakt i Hjørundfjorden

Målgruppe: Personer som driver eller planlegger å veilede turister i natur og kulturlandskapet.
Innhold: Gi deltakerne grunnleggende innføring i formidling av en lokalitet / tema.
Tid / Sted:  Tre ettermiddag/kvelder 23. og 31.05 og 01.06.
Oppstart 23.mai kl.20.00 på Sagafjord hotell, Sæbø.
Arrangør / Informasjon: Gjermundnes vgs., fagsenteret
                     Tlf. 711 80 433 / 480 32 832 
                     Hjørundfjorden Bygdemobilisering
                     v/Ivar Svein Mo tlf. 90203236
Fagansvarlig: Eli-Grete Høyvik, Interplan, Randi Holme 
landbruksavd. Møre og Romsdal Fylk 
Kurskostnader: kr. 1.200,- inkl. mat.
Påmelding. Innen  23. mai til Gjermundnes fagsenter, tlf. 711 80 433, E-post: gjermundnes@mr-fylke.org  ,

KURS for NATURLOSAR ” På skattejakt i Hjørundfjorden”

Mål:
Kurset skal gjennom teori og utprøving i praksis gjere deltakarane i stand til å vurdere kva som er eigna til formidling og kunne planlegge eigen formidling om eit tema/lokalitet der dei sjølve er kjende med innhaldet eller har fag- eller lokalkunnskapen.

Fagansvarleg: Eli-Grete Høyvik fra firmaet Interplan i Balestrand.

Stad; Sagafjord Hotell

PROGRAM

Tirsdag 23. mai , kl. 20.00 ( til fram mot kl. 22.00 )

Introduksjon til kurset.
Randi Holme, fylkesagronom i Møre og Romsdal med kulturlandskap som fagområde, vil orientere om kulturlandskap generelt og ulike kulturlandskapselement i fjordlandskap spesielt. Åsmund Skålvik, Gjermundnes fagsenter vil orientere om kurset og hva som forventes av deltakerne fram mot hovedkurset. ”Heimelekse” til kursstart !

Onsdag 31.mai.06.

15.00-15.30 Oppstart for å bli kjende.
15.30 –18.00 Introduksjon ”På skattejakt i Bygde-Noreg”.

Kva er interpretasjon? Kva er det viktig å tenke på når vi skal formidle om våre lokale skattar til besøkande? Kva er eigna til å presentere?

Formidlingsøving 1. Førebuing, formidling i praksis og evaluering. Kvar deltakar formidlar om eit tema i 2 minutt i nærleiken av huset.

18.00-18.30 Pause med mat
18.30 –21.30 Formidlingsøving 2. Vi arbeider med eit kasus (område) i nærleiken og deler oss i grupper. Introduksjon om planlegging (mål, målgrupper, etc). Førebuing, formidling i praksis og evaluering. Gruppevis framvising ca 20 min kvar gruppe.
  Videoframsyning og attendemeldingar på formidlingsøving 2. Mogeleg framhald neste dag

Torsdag 01. juni 06

15.00 Vi starter opp.
  Videoframsyning og attendemeldingar på formidlingsøving 2 dersom vi ikkje kom rundt onsdag (Sannsynleg ved meir enn 10 – 12 deltakarar)

Ekskursjon til xx? Eigna område for turguiding. Tur på lokal veg/sti til lokalt turmål – ta med gode kle og sko.

Formidlingsøving 3. Introduksjon om målgrupper og guideroller. Gruppevis planlegging av ein tretimars tur med evaluering.

Pauser etter behov. Matøkt ute - dersom godt ver - som ein del av det å formidle og gje gode opplevingar. (Ta gjerne med noko lokalt om de vil gi smaksprøvar og formidle om det. ) Alternativt attende til kurslokale og mat og oppsummering der.
19.00-20.00 Oppsummering, refleksjon og avslutning av denne delen
20.00-21.00 Hva gjer vi vidare her i Hjørundfjorden ? Behov for temakveldar etc. Erfaring fra andre !

Innspel frå deltakarane ?


Hilsen


Åsmund Skålvik
Kursansvarleg
Gjermundnes fagsenter