Konstituerande møte i styringsgruppa for Hjørundfjord bygdeutvikling.

Møtet vart halde på Bondalen grendahus måndag 20.2.06.

Ivar Svein Mo er tidlegare valt som leiar i styringsgruppa av Hjørundfjord bondelag.

Desse vart valt på møtet:

Prosjektkoordinator: 
Per Atle Røe
Skrivar:
Knut Hustad
Arbeidsleiar for ”Hjørundfjordportalen”:
Rune Sæbønes

Kasserar vert valt seinare

I styringsgruppa er det heile ni personar.  Ein fann det difor naturleg at det også vart valt eit arbeidsutval. 

Medlemmar i arbeidsutvalet er:
Ivar Svein Mo
Per Atle Røe
Bjarne Rekkedal
Knut Hustad

Kva for prosjekt er det viktigast å kome i gang med snarast råd?  Styringsgruppa ser det som svært viktig at Sæbø sentrum vert prioritert og det viktigaste må vere å skaffe fram ledige tomter.  Elles må arbeidsgruppa for Sæbø sentrum prioritere mellom dei mange gjeremåla som må til for å auke trivselen på Sæbø.

Arbeidsgruppa for Sæbø sentrum:
Kjell Otto Holen
Irene Osvoll
Linda Stokke
Eldrid Øye

Fleire medlemmar må til.  Desse fire finn fram til aktuelle personar.

Styringsgruppa har allereie motteke søknadar om støtte   Styret vedtok at det skal opprettast arbeidsgruppe for samdrifter/landbruk i Bondalen.  Leiaren for denne gruppa skal vere Karl Asgeir Sæbønes.

Styringsgruppa har også motteke søknad om økonomisk støtte til forprosjekt om veg for Skårasalen v/Ivar Årsæter.  Styringsgruppa er positive til at det vert utarbeidd planar for veg til Skårasalen, men arbeidsutvalet i styringsgruppa ynskjer først eit møte med dei som arbeider for veg på Skårasalen før endeleg standpunkt om økonomisk støtte vert teken.

Knut Hustad
skrivar