Trandal er for tida sterkt prega av kraftverket som er under utbygging. Tussa stend for utbygginga og arbeidet gjeng raskt framover. Rørgata opp til inntaket er so og seie ferdig, samstundes som kraftverket har fått på plass både turbin og generator.

Utbygginga av kraftverket fører med seg andre goder til Trandalfolket også, slik som breidbandslinje. Ei slik linje til Trandalfolket hadde ellers vorte prioritert nedst på lista, om ein ikkje trengde den for å styre kraftverket. Arbeidet med å føre fram linja er kome i gong.

Trykk her for å sjå bilete av kraftverket

Rørgata som går opp i Trandaldalen