Microsoft Word Dokument for nedlasting:

word-iconTrivselstiltak-forpåmelding.doc

Dokumentet er vist i si heilheit nedanfor og er berre meint for at folk skal kunne få sjå.
For å fylle ut skjemaet lastar dokke ned word-dokumentet, fyller det ut og sender det på mail til mosveise@tussa.com

Trivselstiltak  

Korleis?
Oppgåve-definisjon

Kva gjer vi i prosjektfasen?

 

 
Opnare kulturlandskap/levande landskap
(dette er sentrale trivselelement både for tilflyttarar og fastbuande)

Kartlegging
Synfaring
Prioritere
Planlegging

Synfaring – innhenting av kart
Kontakt med landbrukskontor/
grunneigarar
Kvar skal vi byrje og på kva måte?

 

Turstiar/setrevegar i dalane og på fjellet

Kartlegge
Prioritere
Planlegge
Prosjektere

Innvolveringsmøter
Type rydding, typt merking.
Merkeutstyr

.

Kulturminne, synleggjering av dei viktigaste minna

Kartlegginga av alle kulturminne i Hjørundfjord

Fullfører kartlegginga til kulturvernlaget. Registrerer og prioriterar. Plan for synlegggjering av det mest verdfulle, for eksempel gravrøyser, gamle buplassar, næringsverksemd. Dei gamle steingjerdene på heida m.v.

 

Sti på elverampe fram til Kvistadbrua

Etablere sti på elverampa slik folk kan ferdast langs elva på begge sider. Dette skal bli ein attraktiv turveg for tilreisande og fastbuande.Ein del tilrettelagt for rullestol.

Kontakt og avtale med
grunneigarar.
Planlegging/prosjektering
Utarbeide forslag til skilt/oppslag for kulturminne o.likn.
Kvilebenkar, rasteplassar m.

 

Opprusting av gamle vegar

I standsetjing av gamle Bondalsvegen Ville-Bondalseidet-Åmdal, – og gamlevegen i Nordangsdalen frå Urdasetra til Fivelstadhaugen – og eventuelt andre parsellar av same veg.

Kontakt og samarbeid med vegvesenet. Rydde- og merkeplanar. Avgjere standard.

 

Strandpromenade i sentrum

Avklare kva kommunen har tenkt og gjere og kva som bør gjerast utover det.
Sponsepromenade?

Kontakt med kommuna . Vi bør få sponsorar til å lage til kvile-/ rasteplassar
Utsmykking (skulpturar, blomster m.v.)

 

Lokale trivselstiltak som badeplass, grillplass, andre uteplassar m.v.

Utval av plassar i Hjørundfjord.
Planlegge/prosjektere
Trafikksikring/belysning.
Ordne med grunnavtal Tilrettelegging for handikappa.

Arbeid med søknader til finansiering/utføring
Kontakt med planavd. i kommunen osv.

 

Miljøtiltak, rydding i sentra, i bygningsmassen, lokale miljøstasjonar m.v

.Planlegge kva vi skal prioritere først
Synfaring
Arealplanlegging
Prosjektering

Samarbeid med renovasjonsselskap og kommunen i planfasen
Avtale om mottak i lokal miljøstasjon.

 

Tettstadutvikling Sæbø, tilpassing av reguleringsplan, flytting av fergekai, opprusting av kaiområde, rehabillitering av ”bunkers” m.v.

I samråd med kommunen etablere konsensusplanar for ”den gode stad” .
Ordne med grunnavtale/
bruksavtale, osv. osv.

Folkemøter for å kome fram til plattform for sentrumsutvikling. Få tilstrekkelege kommunale ressursar i arbeide.

 

”Sæbøportalen” møte med Sæbø frå R655 og ferga

Dette kjem inn i prosjektet om småbåthamn, stien langs elva og strandpromenaden

Avgjere kva som skal til for at tilreisande skal få positive opplevingar med å møte Sæbø.

 

Naust og standområde

Utvikle og utnytte nausta og strandområda til typiske identitetsgivande element for staden.

Kartlegging/ planlegging/prosjektering.
Avtale med eigarar om restaurering/rehabilitering.

 

Utvikling av småbåthamna

Innkludere prosjektgruppa
for hamna i bygdemobiliseringa. Støtte denne gruppa sitt arbeide.

Delta med midlar til forprosjektet, sjå vedlegg…
Kome med forslag om spesielle trivselstiltak

 

Bruk og utvikling av kommunehuset

Disponering av huset.
Fleirbrukshus med tanke på utstilling, sal av suvenirar, kafedrift m.v.

Utvikle bruksplan.

 

Open barnehage

Kartlegging av behov for heil- og deltids. Barneparkering, sommaropent osv.

Finne kva behov ein har i dag. Er her behov for ”open” barnehage. Korleis utviklar dette seg?

 

Skianlegg på Bondalseidet

Korleis utnytte skianlegget optimalt?

Barnedagar, familidagar, kursopplegg for barn, utviding av tilbod osv.

 

Skulen i Hjørundfjord

Sæbø har sentralskulen for Hjørundfjord. Korleis bidra positivt til skulen som identitesdannar, trivselsfaktor o.likn.

Samarbeidsprosjekt med foreldra og skulen om korleis dette kan utviklast vidare?

 

Utnytte eksisterande mønstringar (Hjørundfjorddagane, Kulturvandringa, Festspela)

Dette er markerte og eksisterande arrangement som kan utviklast vidare.

Ta kontakt med arrangørane og drøfte utvikling i lys av bygdemobiliseringa

 

Generelle motivasjons-/påverknadsmøter/sekretariatenester (gjeld både for trivsel og sysselsetjingstiltak)

Dette er generelle mobiliserngsmøter for å påverke haldningar, motivere, skape fellesskap, auke kunnskap og forståing.

Førebu og arrangere folkemøter, grendamøter m.v. Bruke eksterne kunnskapsformidlarar/påverkarar